Likvidace odpadních vod

Městský úřad Litoměřice

Odbor životního prostředí

 

Informace pro občany obcí správního obvodu Litoměřice

Likvidace odpadních vod v jímce na vyvážení

 

Dle vodního zákona je možné likvidovat odpadní vody z domácností v jímce na vyvážení (tzv. žumpě, uzavřená jímka bez přepadu), avšak je třeba si uvědomit některá důležitá fakta:

 

  • Vlastník objektu je povinen předávat vyprodukované odpadní vody jen firmě, která má oprávnění k likvidaci odpadních vod a odváží je na čistírnu odpadních vod.

 

  • Vlastník objektu je povinen uchovávat doklady o zaplacení vývozu odpadních vod pro případ kontroly ze strany Vodoprávního úřadu MěÚ Litoměřice či ČIŽP – nedoložení likvidace odpadních vod dle zákona je přestupkem.

 

  • Něčištěné odpadní vody se nesmí vypouštět na zahradu a využívat k zalévání. Tyto vody obsahují nebezpečné látky a tak ohrožujeme samy sebe a kvalitu podzemních vod.

 

  • Nečištěné odpadní vody nepatří ani do potoků – dochází k ohrožení vodních ekosystémů a devastaci povrchové vody.

 

 

V Litoměřicích dne 3.1.2018

Městský úřad Litoměřice, Vodoprávní úřad