Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Informace ke zpracování osobních dat

Obec Třebušín se sídlem Třebušín 33, 41201 Litoměřice, IČ 00264555 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.  V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

Zabezpečení Vašich osobních dat

Obec Třebušín dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace

Vaším právem je požádat Obec Třebušín o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům.   Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu. 

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email obec@trebusin.cz nebo na sídlo naší společnosti:

 • Obec Třebušín
 • Třebušín 33
 • 41201 Litoměřice

Obec Třebušín využívá Pověřence pro ochranu osobních dat pro zvýšení dohledu a kontroly nad zpracovávanými osobními údaji.

Kontaktní údaje na pověřence: Veronika Pochobradská, tel.: 724976239, email: pochobradska@email.cz

Webové stránky - soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme, patří:

 • Vaše IP Adresa
 • Otevíraná stránka našeho webu
 • Kód odpovědi http
 • Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

Zasílání novinek na email

V případě, že máte zájem od Obec Třebušín dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. Obec Třebušín nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od Obec Třebušín  nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na adresu sídla společnosti.

Zpracování osobních údajů

Podívejte se, jak Obec Třebušín zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

Czech Point

Poznámka k záznamu: 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 361/2000 Sb., - Zákon o provozu pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, 247/2000 Sb., - Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, 500/2004 Sb., - správní řád, 269/1994 Sb., - Zákon o Rejstříku trestů, 256/2013 Sb., - Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon), 133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), 300/2008 Sb. - Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 365/2000 Sb. - Zákon o informačních systémech veřejné správy, 364/2009 Sb. - Vyhláška o kontaktních místech veřejné správy, 193/2009 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů

 • Právní titul: Zákonná povinnost
 • Osobní údaje: Číslo dokladu totožnosti, Datum narození, Jméno, Místo narození, Podpis, Příjmení, Rodné číslo, Rodné příjmení, Trvalé bydliště
 • Účel zpracování: Právní povinnost
 • Doba zpracování: 609 Výpisy CzechPOINTU S10

Evidence nálezců a majitelů nalezených věcí

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Datum narození, Jméno, Místo pobytu, Podpis, Příjmení, Telefon, Titul, Trvalé bydliště

Účel zpracování: Právní povinnost

Doba zpracování: 620 Ztráty a nálezy S/3

Evidence obyvatel

Poznámka k záznamu: 111/2009 Sb., - Zákon o základních registrech, 133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel, 296/2004 Sb., - Vyhláška, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, 500/2004 Sb., - Správní řád, 634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích, 561/2004 Sb., - Školský zákon,

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Číslo OP, Datum narození, Doručovací adresa, Jméno, Místo narození, Omezení způsobilosti, Oprávněná osoba, Podpis, Předchozí pobyt, Příjmení, Rodné číslo, Trvalé bydliště, Údaje o opatrovníkovi

Účel zpracování: Právní povinnost

Doba zpracování: 605 Evidence obyvatel, 605.1 Evidence obyvatel, 605.1.1 Hlášení evidenci obyvatel (zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, zákaz pobytu) V5, 605.1.2 Ostatní hlášení (narození, manželství, úmrtí, rozvody, stěhování aj.) S1, 605.1.7 Přihlašovací lístek k trvalému pobytu z let 1954-83 V100, 605.2 Národnostní menšiny V5, 605.3 Uprchlíci V5, 605.4 Rozhodování o zrušení trvalého pobytu V5, 605.5 Přihlašovací lístek k trvalému pobytu A75, 605.6 Evidence vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu S5

Hřbitovní poplatky

Poznámka k záznamu: 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 256/2001 Sb., - Zákon o pohřebnictví

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Číslo hrobu, Jméno, Podpis, Příjmení, Rodné číslo, Trvalé bydliště

Účel zpracování: Právní povinnost

Doba zpracování: 260 Pohřebnictví, evidence hrobů, 260.1 Pohřebnictví V5, 260.2 Evidence hrobů A5

Rozhlas

Poznámka k záznamu: 240/2000 Sb., - Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), za účelem splnění povinností dle ustanovení § 21 odst. 3, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Datum narození, Jméno, Příjmení, Telefon, Trvalé bydliště

Účel zpracování: Právní povinnost

Doba zpracování: Dle zákona 240/2000 Sb., - Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), za účelem splnění povinností dle ustanovení § 21 odst. 3, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,

Kácení stromů

Poznámka k záznamu: 114/1992 Sb., - Zákon o ochraně přírody a krajiny, Vyhláška č. 175/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny,

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Datová schránka, Datum narození, Jméno, Příjmení, Rodné číslo, Titul, Trvalé bydliště

Účel zpracování: Právní povinnost

Doba zpracování: 246.15 Kácení dřevin rostoucích mimo les V/5

Kamerový systém

Poznámka k záznamu: 553/1991 Sb., - Zákon o obecní policii, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 250/2016 Sb., - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 251/2016 Sb., - Zákon o některých přestupcích, nebo nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Podobizna

Účel zpracování: Právní povinnost/ souhlas

Doba zpracování: Není

Katastr nemovitostí

Poznámka k záznamu: 256/2013 Sb., - Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon), Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), 21/2006 Sb., - Zákon o ověřování, 36/2006 Sb., - Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, 634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Bydliště, Datová schránka, Datum narození, Jméno, Příjmení, Rodné číslo, Titul

Účel zpracování: Právní povinnost

Doba zpracování: 609 Výpisy CzechPOINTU S10

Knihovna

Poznámka k záznamu: 257/2001 Sb., - Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), 128/2000 Sb., - Zákon o obcích

Právní titul: Plnění smlouvy

Osobní údaje: Datum narození, Jméno, Podpis, Příjmení, Trvalé bydliště

Účel zpracování: Právní povinnost, splnění smlouvy

Doba zpracování: 403.2 Knihovny V5

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Datum narození, Jméno, Podpis, Příjmení, Trvalé bydliště

Účel zpracování: Právní povinnost, splnění smlouvy

Doba zpracování: časově neomezeně

Místní poplatky

Poznámka k záznamu: 565/1990 Sb., - Zákon o místních poplatcích, 280/2009 Sb., - Daňový řád, 634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 182/2006 Sb., - Insolvenční zákon

Právní titul: Plnění smlouvy

Osobní údaje: Bankovní spojení, Datová schránka, Datum narození, Jméno, Kopie průkazu ZTP, Místo pobytu, Průkaz totožnosti, Příjmení, Titul, TP, Trvalé bydliště

Účel zpracování: Právní povinnost

Doba zpracování: 178.4 Místní daně a poplatky S10

Poskytování informací dle zákona č. 106_1999 Sb

Poznámka k záznamu: 106/1999 Sb., - Zákon o svobodném přístupu k informacím

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby, Členství v odborech, Datová schránka, Datum narození, E-mail, Filozofické přesvědčení, Genetické údaje, Jméno, Náboženské vyznání, Podpis, Politické názory, Příjmení, Rasový či etnický původ, Titul, Trvalé bydliště, Údaje o sexuální orientaci, Údaje o sexuálním životě, Údaje o zdravotním stavu

Účel zpracování: Právní povinnost

Doba zpracování: 84 Poskytování informací, styk s veřejností, 84.1 Poskytování informací ze zákona S5, 84.2 Poskytování informací - vyhodnocení A5

Prezentace obce pro občany

Poznámka k záznamu: Za předpokladu, že fotografie zachycují pouze průběh akcí pořádaných obcí, nikoli podobizny jednotlivých osob, jež se těchto akcí účastní, a jsou označeny pouze názvem dané akce, pak se nejedná o zpracování osobních údajů.

Pronájmy obecních prostor

Poznámka k záznamu: 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 89/2012 Sb., - Občanský zákoník, 563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví

Právní titul: Plnění smlouvy

Osobní údaje: Datová schránka, Datum narození, Email, Insolvence, Jméno, Místo narození, Místo pobytu, Nesvéprávnost, Osoby sdílející společnou domácnost, Podpis, Průkaz totožnosti, Příbuzenský vztah, Příjmení, Státní příslušnost, Stav, Telefon, Titul, Trvalé bydliště, Typ místa pobytu, Údaje o zdravotním stavu, Výše příjmu, Zaměstnavatel, Žádost o nájem

Účel zpracování: Právní povinnost, splnění smlouvy

Doba zpracování: 56.3 Smlouvy - nájemní S5

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Datová schránka, Datum narození, E-mail, Insolvence, Jméno, Místo narození, Místo pobytu, Nesvéprávnost, Osoby sdílející společnou domácnost, Podpis, Průkaz totožnosti, Příbuzenský vztah, Příjmení, Rodné příjmení, Státní příslušnost, Stav, Telefon, Titul, Trvalé bydliště, Typ místa pobytu, Údaje o zdravotním stavu, Výše příjmu, Zaměstnavatel, Žádost o nájem

Účel zpracování: Právní povinnost, splnění smlouvy

Doba zpracování: časově neomezeně

Spisová služba

Poznámka k záznamu: 499/2004 Sb., - Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Veškeré osobní údaje

Účel zpracování: Právní povinnost

Doba zpracování: 70 Spisová služba, 70.1 Skartační řízení A/5, 70.2 Podací deník (jednací protokol) A/5, 70.3 Doručovací knížka S/5, 70.4 Rejstříky k podacím deníkům A/5, 70.5 Jiná pomocná evidence V/5

Střet zájmů

Poznámka k záznamu: 159/2006 Sb., Zákon o střetu zájmů,

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Datová schránka, Datum narození, Jméno, Příjmení, Rodné číslo, Titul, Trvalé bydliště

Účel zpracování: Právní povinnost

Doba zpracování: 120.3 Evidence čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů:, 120.3.1 oznámení S/5, 120.3.2 žádost o nahlížení do registru, pořizování výpisů a opisů S/5, 120.3.3 sdělení nepravdivosti oznámení S/5

Účetnictví

Poznámka k záznamu: 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví, 235/2004 Sb., - Zákon o dani z přidané hodnoty, 250/2000 Sb., - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 219/2000 Sb., - Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, 220/2013 Sb., - Vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Bankovní spojení, Datová schránka, Datum narození, IČ/DIČ, Jméno, Podpis, Příjmení, Sídlo podnikání, Titul, Trvalé bydliště

Účel zpracování: Právní povinnost

Doba zpracování: 178 Daně, dávky, poplatky, 178.1 Všeobecné záležitosti státních příjmů a příjmů obcí S5, 178.2 Jiné příjmy (s výjimkou uvedených níže) S5, 178.3 Rejstříky, katastry, výkazy apod., likvidace nedoplatků V5, 178.4 Místní daně a poplatky S10, 178.5 Daň z přidané hodnoty S10, 178.6 Daně placené obcí S10, 179 Vymáhání pohledávek S15, 181 Účetnictví, 181.1 Účetní výkazy, 181.1.1 Roční účetní výkazy, roční účetní závěrky, audit A10, 181.1.2 Měsíční účetní výkazy, měsíční účetní závěrky S10, 181.10 Vyúčtování z výherních automatů S5, 181.11 Agenda dotací V20, 181.12 Úvěry, záruky a dokumenty s obdobnou funkcí S5, 181.13 Cenné papíry, akcie V10, 181.14 Projekčně programová dokumentace pro vedení účetnictví V10, 181.2 Účetní doklady o výdajích a příjmech v hotovosti S10, 181.3 Faktury S10, 181.4 Účetní doklady o nakládání s majetkem S10, 181.5 Inventární karty hmotného majetku (kromě zásob nebo účetních písemností je nahrazujících) S5, 181.6 Seznamy číselných znaků nebo jiných symbolů a zkratek S5, 181.7 Ostatní účetní dokumenty S5, 181.8 Účetní doklady týkající se nezaplacených pohledávek či nesplněných závazků S10, 181.9 Účetní doklady z prostředků EU S10

Vedení obecní kroniky

Poznámka k záznamu: 132/2006 Sb., - Zákon o kronikách obcí

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Datum narození, Jméno, Příjmení, Titul, Trvalé bydliště

Účel zpracování: Právní povinnost

Doba zpracování: Není

Volební systém

Poznámka k záznamu: 130/2000 Sb., - Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, 491/2001 Sb., - Zákon o volbách do zastupitelstev obcí, 247/1995 Sb., - Zákon o volbách do Parlamentu České republiky, 62/2003 Sb., - Zákon o volbách do Evropského parlamentu, 275/2012 Sb., - Zákon o volbě prezidenta republiky, 22/2004 Sb., - Zákon o místním referendu, 1/1993 Sb., - Ústava České republiky, 2/1993 Sb., - Listina základních práv a svobod, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Datum narození, Jméno, Omezená svéprávnost, Podpis, Příjmení, Trvalé bydliště, Údaje o zdravotním stavu, Věk

Účel zpracování: Právní povinnost

Doba zpracování: 626 Volby , 626.1 Kandidátní listina, přihláška kandidáta k registraci, prohlášení kandidáta včetně podkladů ke kandidátní listině a přihlášce k registraci, petice, dokumentace o vzdání se kandidatury nebo jejím odvolání, rozhodnutí o registraci kandidátní listiny A10, 626.2 Zápisy o výsledku hlasování, hlášení výsledků voleb v obci A10, 626.3 Organizačně technické zabezpečení voleb S5, 626.4 Ostatní volební dokumentace V5, 626.5 Seznamy voličů S5, 626.6 Použité hlasovací lístky a volební obálky S1

Zákon o obcích

Poznámka k záznamu: 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Datová schránka, Datum narození, Jméno, Příjmení, Rodné číslo, Titul, Trvalé bydliště

Účel zpracování: Právní povinnost

Doba zpracování: 128/2000 Sb., - Zákon o obcích

Zaměstnanecká agenda

Poznámka k záznamu: 262/2006 Sb., - Zákoník práce, 435/2004 Sb., - Zákon o zaměstnanosti, 251/2005 Sb., - Zákon o inspekci práce, 312/2002 Sb., - Zákon o úřednících územních samosprávných celků, 341/2017 Sb., - Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 222/2010 Sb., - Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě, 586/1992 Sb., - Zákon o daních z příjmů, 187/2006 Sb., - Zákon o nemocenském pojištění, 120/2001 Sb., - Exekuční řád, 182/2006 Sb., - Insolvenční zákon, 582/1991 Sb., - Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 589/1992 Sb., - Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 155/1995 Sb., - Zákon o důchodovém pojištění, 37/2003 Sb., - Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, 592/1992 Sb., - Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,

Právní titul: Plnění smlouvy

Osobní údaje: Bankovní spojení, Datum narození, Děti, Doklady o důchodu, Doklady o vzdělání, Email, Invalidita, Jméno, Místo narození, Místo pobytu, Osobní spis, Platový výměr, Podpis, Potvrzení o pracovní neschopnosti, Prohlášení poplatníka k dani z příjmu ze závislé činnosti, Předchozí zaměstnavatel, Příjmení, Rodinný příslušník, Rodné číslo, Rodné příjmení, Stát narození, Státní příslušnost, Stav, Telefon, Titul, Trvalé bydliště, Údaje o zdravotním stavu, Výpis z rejstříku trestů, Zdravotní pojišťovna, Zdravotní prohlídky, Zdravotní znevýhodnění, Žádost o příspěvky

Účel zpracování: Splnění smlouvy

Doba zpracování: 117 Kvalifikace a vzdělávání pracovníků, 117.1 Kvalifikace a vzdělávání V10, 117.2 Podklady pro vzdělávání (hmotné zajištění školení, kurzů) S5, 117.3 Adaptační programy zaměstnanců (školení, kurzy) S5, 118 Pracovní poměr

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Bankovní spojení, Datum narození, Děti, Doklady o důchodu, Doklady o vzdělání, E-mail, Invalidita, Jméno, Místo narození, Místo pobytu, Osobní spis, Platový výměr, Podpis, Potvrzení o pracovní neschopnosti, Prohlášení poplatníka k dani z příjmu ze závislé činnosti, Předchozí zaměstnavatel, Příjmení, Rodinný příslušník, Rodné číslo, Rodné příjmení, Stát narození, Státní příslušnost, Stav, Telefon, Titul, Trvalé bydliště, Údaje o zdravotním stavu, Výpis z rejstříku trestů, Zdravotní pojišťovna, Zdravotní prohlídky, Zdravotní znevýhodnění, Žádost o příspěvky

Účel zpracování: Právní povinnost

Doba zpracování: časově neomezeně

Datové schránky (zřízení, zrušení, změna)

Poznámka k záznamu: 300/2008 Sb., - Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování Informačního systému datových schránek, 111/2009 Sb., - zákon o základních registrech,

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Datum narození, E-mail, Jméno, Podpis, Příjmení, Rodné příjmení, Telefon, Trvalé bydliště

Účel zpracování: Právní povinnost

Doba zpracování: 609 Výpisy CzechPOINTU S10

Emailová a telefonická komunikace s občany

Poznámka k záznamu: 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,

Právní titul: Plnění smlouvy

Osobní údaje: Datová schránka, Datum narození, Doručovací adresa, Email, Jméno, Podpis, Předmět sdělení, Příjmení, Telefon, Titul, Trvalé bydliště

Účel zpracování: Právní povinnost, Splnění smlouvy,

Doba zpracování: 87 Dokumenty, které nejsou podnětem k úřednímu jednání nebo nepřísluší k vyřízení obecnímu úřadu 87.1 Dokumenty na vědomí S1 87.2 Postoupení věcně nebo místně nepříslušné záležitosti S1

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Datová schránka, Datum narození, Doručovací adresa, E-mail, Jméno, Podpis, Předmět sdělení, Příjmení, Telefon, Titul, Trvalé bydliště

Účel zpracování: Právní povinnost, Splnění smlouvy,

Doba zpracování: časově neomezeně

Kniha úrazů

Poznámka k záznamu: Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, 262/2006 Sb., - Zákoník práce,

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Datum a čas úrazu, Datum narození, Druh zranění a popis zraněné části těla, Druh zranění a zraněná část těla, Jméno, Jméno příjmení svědka úrazu, Místo úrazu, Počet hodin odpracovaných těsně před vznikem úrazu, Počet zraněných osob, Podpis vedoucího zaměstance, Podpis zraněné osoby, Popis úrazového děje, Při jaké činnosti k úrazu došlo, Příjmení, Zdroj a příčiny úrazu

Účel zpracování: Právní povinnost

Doba zpracování: 122.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy, odškodňování pracovních úrazů 122.1.1 Úrazy smrtelné a těžké A10 122.1.2 Úrazy - ostatní S5 122.2 Dokumentace BOZP V5

Majetkoprávní transakce, kupní smlouvy

Poznámka k záznamu: 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 89/2012 Sb., - Občanský zákoník, 256/2013 Sb., - Katastrální zákon,

Právní titul: Plnění smlouvy

Osobní údaje: Bankovní spojení, Bydliště, Číslo OP, Datová schránka, Datum narození, Email, Jméno, OP, Příjmení, Rodné číslo, Telefon, Titul, Trvalé bydliště

Účel zpracování: Právní povinnost, Splnění smlouvy

Doba zpracování: 56 Smlouvy (nejsou-li nedílnou součástí příslušných dokumentů), 56.1 Smlouvy - všeobecně V5, 56.2 Smlouvy - obchodní (hospodářské) V5, 56.5 Smlouvy - úvěrové V5, 56.6 Smlouvy - o vedení účtu V5

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Bankovní spojení, Bydliště, Číslo OP, Datová schránka, Datum narození, E-mail, Jméno, OP, Příjmení, Rodné číslo, Telefon, Titul, Trvalé bydliště

Účel zpracování: Právní povinnost, Splnění smlouvy

Doba zpracování: 626 Volby, 626.1 Kandidátní listina, přihláška kandidáta k registraci, prohlášení kandidáta včetně podkladů ke kandidátní listině a přihlášce k registraci, petice, dokumentace o vzdání se kandidatury nebo jejím odvolání, rozhodnutí o registraci kandidátní listiny A10, 626.2 Zápisy o výsledku hlasování, hlášení výsledků voleb v obci A10, 626.3 Organizačně technické zabezpečení voleb S5, 626.4 Ostatní volební dokumentace V5, 626.5 Seznamy voličů S5, 626.6 Použité hlasovací lístky a volební obálky S1, 63 Referendum, místní referendum, 63.1 Vyhlášení, průběh a výsledek referenda A10, 63.2 Ostatní dokumentace referenda V5, 63.3 Použité hlasovací lístky a úřední obálky referenda S1, 63.4 Místní referendum, 63.4.1 Návrh na konání místního referenda, podpisové listiny, usnesení o vyhlášení referenda, zápisy komisí, vyhlášení výsledků hlasování V10, 63.4.2 Ostatní dokumentace V5, 63.4.3 Použité hlasovací lístky a úřední obálky S1

Mzdová agenda

Poznámka k záznamu: 262/2006 Sb., - Zákoník práce, 435/2004 Sb., - Zákon o zaměstnanosti, 251/2005 Sb., - Zákon o inspekci práce, 312/2002 Sb., - Zákon o úřednících územních samosprávných celků, 341/2017 Sb., - Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 222/2010 Sb., - Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě, 586/1992 Sb., - Zákon o daních z příjmů, 187/2006 Sb., - Zákon o nemocenském pojištění, 120/2001 Sb., - Exekuční řád, 182/2006 Sb., - Insolvenční zákon, 582/1991 Sb., - Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 589/1992 Sb., - Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 155/1995 Sb., - Zákon o důchodovém pojištění, 37/2003 Sb., - Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, 592/1992 Sb., - Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,

Právní titul: Plnění smlouvy

Osobní údaje: Bankovní spojení, Datum narození, Děti, Doklady o důchodu, Doklady o vzdělání, Email, Invalidita, Jméno, Místo narození, Místo pobytu, Osobní spis, Platový výměr, Podpis, Potvrzení o pracovní neschopnosti, Prohlášení poplatníka k dani z příjmu ze závislé činnosti, Předchozí zaměstnavatel, Příjmení, Rodinný příslušník, Rodné číslo, Rodné příjmení, Stát narození, Státní příslušnost, Stav, Telefon, Titul, Trvalé bydliště, Údaje o zdravotním stavu, Výpis z rejstříku trestů, Zdravotní pojišťovna, Zdravotní prohlídky, Zdravotní znevýhodnění, Žádost o příspěvky

Účel zpracování: Právní povinnost, Splnění smlouvy,

Doba zpracování: 117 Kvalifikace a vzdělávání pracovníků, 117.1 Kvalifikace a vzdělávání V10, 117.2 Podklady pro vzdělávání (hmotné zajištění školení, kurzů) S5, 117.3 Adaptační programy zaměstnanců (školení, kurzy) S5, 118 Pracovní poměr, 118.1 Osobní spisy S50, 118.2 Pracovní doba (pracovní volno, úlevy v práci, práce přesčas) S5, 118.3 Snížení pracovního úvazku S5, 118.4 Vedlejší činnost, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti S5, 118.5 Náhrada škody S5, 118.6 Nemocenské a sociální zabezpečení pracovníků, registr pojištěnců S10, 118.7 Zdravotní pojištění, registr pojištěnců S10, 118.8 Výběrová řízení na obsazení pracovních míst S5, 118.9 Žádosti o zaměstnání S5, 119 Záležitosti pracovně právní, 119.1 Pracovní řád, pracovní kázeň A5, 119.2 Postihy podle zákoníku práce S5, 119.3 Pracovně právní spory V10, 119.4 Absence S5, 119.5 Rozbory (stav, počty, platy zaměstnanců aj.) A5, 120 Záležitosti členů obce, výborů a komisí, 120.1 Vztahy vyplývající z výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva S5, 120.3 Evidence čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů, 120.3.1 Evidence čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů: oznámení S5, 120.3.2 Žádost o nahlížení do registru, pořizování výpisů a opisů S5, 120.3.3 Sdělení nepravdivosti oznámení S5, 121 Mzdy, půjčky zaměstnancům , 121.1 Platový řád V5,

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Bankovní spojení, Datum narození, Děti, Doklady o důchodu, Doklady o vzdělání, E-mail, Invalidita, Jméno, Místo narození, Místo pobytu, Osobní spis, Platový výměr, Podpis, Potvrzení o pracovní neschopnosti, Prohlášení poplatníka k dani z příjmu ze závislé činnosti, Předchozí zaměstnavatel, Příjmení, Rodinný příslušník, Rodné číslo, Rodné příjmení, Stát narození, Státní příslušnost, Stav, Telefon, Titul, Trvalé bydliště, Údaje o zdravotním stavu, Výpis z rejstříku trestů, Zdravotní pojišťovna, Zdravotní prohlídky, Zdravotní znevýhodnění, Žádost o příspěvky

Účel zpracování: Právní povinnost, Splnění smlouvy,

Doba zpracování: časově neomezeně

Nájemní smlouvy

Poznámka k záznamu: 89/2012 Sb., - Občanský zákoník, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví,

Právní titul: Plnění smlouvy

Osobní údaje: Datová schránka, Datum narození, Email, Insolvence, Jméno, Místo narození, Místo pobytu, Nesvéprávnost, Osoby sdílející společnou domácnost, Podpis, Průkaz totožnosti, Příbuzenský vztah, Příjmení, Státní příslušnost, Stav, Telefon, Titul, Trvalé bydliště, Typ místa pobytu, Údaje o zdravotním stavu, Výše příjmu, Zaměstnavatel, Žádost o nájem

Účel zpracování: Splnění smlouvy

Doba zpracování: 56.3 Smlouvy - nájemní S5

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Datová schránka, Datum narození, E-mail, Insolvence, Jméno, Místo narození, Místo pobytu, Nesvéprávnost, Osoby sdílející společnou domácnost, Podpis, Průkaz totožnosti, Příbuzenský vztah, Příjmení, Rodné číslo, Státní příslušnost, Stav, Telefon, Titul, Trvalé bydliště, Typ místa pobytu, Údaje o zdravotním stavu, Výše příjmu, Zaměstnavatel, Žádost o nájem

Účel zpracování: Právní povinnost

Doba zpracování: časově neomezeně

Obchodní vztahy (dodavatelské, odběratelské)

Poznámka k záznamu: 28/2000 Sb., - Zákon o obcích, 89/2012 Sb., - Občanský zákoník, 250/2000 Sb., - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 134/2016 Sb., - Zákon o zadávání veřejných zakázek, 340/2015 Sb., - Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Právní titul: Plnění smlouvy

Osobní údaje: Bankovní spojení, Datová schránka, Datum narození, Email, Faktura, IČ/DIČ, Jméno, Kontaktní adresa, Objednávka, Podpis, Příjmení, Smlouva, Telefon, Titul, Trvalé bydliště

Účel zpracování: Právní povinnost, Splnění smlouvy

Doba zpracování: 56 Smlouvy (nejsou-li nedílnou součástí příslušných dokumentů) 56.1 Smlouvy - všeobecně V5 56.2 Smlouvy - obchodní (hospodářské) V5 56.14 Smlouvy - majetkoprávní A5 56.15 Smlouvy - kolektivní A5 56.16 Smlouvy - ostatní V5 91 Veřejné zakázky, výběrové řízení 91.1 Veřejné zakázky V10 91.2 Výběrové řízení V10

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Bankovní spojení, Datová schránka, Datum narození, E-mail, Faktura, IČ/DIČ, Jméno, Kontaktní adresa, Objednávka, Podpis, Příjmení, Smlouva, Telefon, Titul, Trvalé bydliště

Účel zpracování: Právní povinnost, Splnění smlouvy

Doba zpracování: časově neomezeně

Ověřování

Poznámka k záznamu: 21/2006 Sb., - Zákon o ověřování, 36/2006 Sb., - Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, 634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Číslo dokladu totožnosti, Datum narození, Jméno, Místo narození, Podpis, Příjmení, Rodné číslo, Trvalé bydliště

Účel zpracování: Právní povinnost

Doba zpracování: 607.1.7 Vidimace, legalizace - ověřovací kniha S10

Podklady pro jednání Rady a Zastupitelstva města

Poznámka k záznamu: 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Datum narození, Jméno, Podpis, Předmět podkladu pro jednání RM/ ZM, Příjmení, Titul, Trvalé bydliště

Účel zpracování: Právní povinnost

Doba zpracování: 101 Činnost zastupitelstva, rady, výborů a komisí, 101.1 Podkladové materiály k jednání (nejsou-li součástí zápisu), 101.1.1 Podkladové materiály k jednání zastupitelstva V5, 101.1.2 Podkladové materiály k jednání rady V5, 101.1.3 Podkladové materiály k jednání výborů a komisí V5, 101.2 Zápisy z jednání včetně programu, usnesení, příloh a podkladů, 101.2.1 Zápisy z jednání zastupitelstva A10, 101.2.2 Zápisy z jednání rady A10, 101.2.3 Zápisy z jednání výborů a komisí A10, 101.2.4 Zápisy z jednání včetně programu, usnesení, příloh a podkladů: zvláštních orgánů obce, 101.3 Evidence členů zastupitelstva, rady, výborů a komisí A5

Smlouvy v lesním hospodářství

Poznámka k záznamu: 995/2010 - Nařízení EU o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, 226/2013 Sb., - Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,

Právní titul: Plnění smlouvy

Osobní údaje: Bankovní spojení, Datová schránka, IČ/DIČ, Jméno, Podpis, Příjmení, Titul, Trvalé bydliště, Živnostenský list

Účel zpracování: Právní povinnost, Splnění smlouvy

Doba zpracování: 221 Lesní hospodářství S20

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Bankovní spojení, Datová schránka, IČ/DIČ, Jméno, Podpis, Příjmení, Rodné číslo, Titul, Trvalé bydliště, Živnostenský list

Účel zpracování: Právní povinnost, Splnění smlouvy

Doba zpracování: časově neomezeně

Úřední deska

Poznámka k záznamu: 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 500/2004 Sb., - Správní řád, 99/1963 Sb., - Občanský soudní řád,

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Datum narození, Doručovací adresa, Jméno, Předmět zveřejnění, Příjmení, Titul, Trvalé bydliště

Účel zpracování: Právní povinnost

Doba zpracování: 624 Evidence dokumentů zveřejněných na úřední desce S1

Volby, voličské seznamy, voličský průkaz

Poznámka k záznamu: 130/2000 Sb., - Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, 491/2001 Sb., - Zákon o volbách do zastupitelstev obcí, 247/1995 Sb., - Zákon o volbách do Parlamentu České republiky, 62/2003 Sb., - Zákon o volbách do Evropského parlamentu, 275/2012 Sb., - Zákon o volbě prezidenta republiky, 22/2004 Sb., - Zákon o místním referendu, 1/1993 Sb., - Ústava České republiky, 2/1993 Sb., - Listina základních práv a svobod, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Datum narození, Jméno, Omezená svéprávnost, Podpis, Příjmení, Trvalé bydliště, Údaje o zdravotním stavu, Věk

Účel zpracování: Právní povinnost

Doba zpracování: 626 Volby, 626.1 Kandidátní listina, přihláška kandidáta k registraci, prohlášení kandidáta včetně podkladů ke kandidátní listině a přihlášce k registraci, petice, dokumentace o vzdání se kandidatury nebo jejím odvolání, rozhodnutí o registraci kandidátní listiny A10, 626.2 Zápisy o výsledku hlasování, hlášení výsledků voleb v obci A10, 626.3 Organizačně technické zabezpečení voleb S5, 626.4 Ostatní volební dokumentace V5, 626.5 Seznamy voličů S5, 626.6 Použité hlasovací lístky a volební obálky S1, 63 Referendum, místní referendum, 63.1 Vyhlášení, průběh a výsledek referenda A10, 63.2 Ostatní dokumentace referenda V5, 63.3 Použité hlasovací lístky a úřední obálky referenda S1, 63.4 Místní referendum, 63.4.1 Návrh na konání místního referenda, podpisové listiny, usnesení o vyhlášení referenda, zápisy komisí, vyhlášení výsledků hlasování V10, 63.4.2 Ostatní dokumentace V5, 63.4.3 Použité hlasovací lístky a úřední obálky S1

Veřejné zakázky

Poznámka k záznamu: 134/2016 Sb., - Zákon o zadávání veřejných zakázek, 89/2012 Sb., - Občanský zákoník, 340/2015 Sb., - Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Právní titul: Plnění smlouvy

Osobní údaje: Datová schránka, Datum narození, Email, Insolvence, Jméno, Podpis, Příjmení, Telefon, Titul, Trvalé bydliště

Účel zpracování: Právní povinnost, Splnění smlouvy

Doba zpracování: 91 Veřejné zakázky, výběrové řízení 91.1 Veřejné zakázky V/101) 91.2 Výběrové řízení V/10 1) Skartační lhůta začíná plynout dnem 1. ledna roku následujícího po ukončení platnosti dokumentu, u smluv po uplynutí doby platnosti smlouvy či po jejím ukončení, zrušení nebo zániku.

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Datová schránka, Datum narození, E-mail, Insolvence, Jméno, Podpis, Příjmení, Telefon, Titul, Trvalé bydliště

Účel zpracování: Právní povinnost, Splnění smlouvy

Doba zpracování: časově neomezeně

Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne 30. dubna 2018.