Kalich a jeho revitalizace

Revitalizace Žižkova hradu Kalicha – zpráva k září 2017

Kalich, sídelní hrad husitského vojevůdce Jana Žižky, který ho v roce 1421 také nechal zbudovat, byl předmětem zájmu lidí zejména ve třech historických epochách. Prvním je období vlastní existence hradu v 15. století, druhým různé romantické, ve svých důsledcích nepříliš šťastné snahy o jeho oživení na konci století 19. a třetím – naše současnost.

V roce 2009 byl Kalich zařazen do skupiny deseti středohorských hradů, jejichž relikty měly být prozkoumány, zdokumentovány a stavebně zajištěny. Dlouhodobý záměr, nazvaný „České středohoří – země hradů“, je realizován sdružením Hrady Českého středohoří, k jehož zakládajícím členům náleží i obec Třebušín.

Základní komplexní povrchový průzkum Kalicha (a současně i sousedních hradů Panna a Litýš) byly provedeny – v úzké spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče severozápadních Čech – v letech 2009 – 2011 a i v dalších letech byly získané poznatky rozšiřovány. Bylo zjištěno, že při opevňování Kalicha užil Žižka tehdy nové technologie tzv. „srubů“, které znamenaly zásadní zlepšení možností obrany v době prudkého nástupu palných zbraní. Je tak Kalich – ale stejně i Panna, která za svou podobu rovněž vděčí husitům, a částečně i katolický Litýš – objektem, který stojí v počátcích novověkého evropského pevnostního stavitelství, a tedy památkou mimořádného významu. Tento názor byl následně potvrzen i významnými tuzemskými i zahraničními oborníky na tuto problematiku – v první řadě M. Plačkem a G. A. Szörényim.

Aby bylo možné provádět na hradě stavební práce, muselo být nejprve dosaženo oddělení příslušných parcel v katastru nemovitostí, jejich vynětí z lesního fondu a následně pronájem areálu sdružení Hrady Českého středohoří; tento nesnadný proces byl završen po šesti letech počátkem roku 2015. Druhou podmínkou bylo vyhotovení projektu stabilizačních prací na hradě, čehož se – bez nároku na finanční odměnu – zhostil čestný předseda sdružení Ing. arch. J. Pachner.

Vlastní stavební práce na hradě byly zahájeny v září 2015 a v době sepsání této stati (září 2017) jsou v plném proudu. Zatím byly realizovány tyto části projektu:

 • konzervace branské věže (2015)

 • provizorní podepření klenby sklepa paláce ramenátem (2015)

 • odlesnění hradního nádvoří (2015)

 • sanace plenty části obvodové fortifikace vstupního příhrádku (2016)

 • konzervace spojovací zdi při branské věži (2016)

 • konzervace reliktu recentní budovy romantického pavilonu (2016)

 • sanace obezděného náspu u cisterny či studny (2016)

 • stavební zajištění klenby sklepa paláce (2016)

 • sanace plenty části obvodové fortifikace nádvoří na jihovýchodě (2016)

 • konzervace reliktů obezděné komunikace v jihovýchodním svahu (2016)

 • vyčištění a obnova sklepa paláce (2017)

 • archeologický odkryv a konzervace zdiva budovy nad palácem (2017)

 • konzervace základů donjonu a úprava prostoru pro vyhlídku (2017)

 • sanace bašty vysunutého zemního opevnění (2017)

 • archeologický odkryv a konzervace reliktů dělostřelecké galerie na severní skále (2017)

Záchranný archeologický průzkum v roce 2016 mj. definitivně vyvrátil staletou legendu o „kalichovité“ věži na severní skále; zato však zde potvrdil existenci stavby pozoruhodného palebného postavení charakteru zemní bašty s centrální stavbou. Nejpozoruhodnější části získaného archeologického materiálu jsou fragmenty kachlových kamen s různými motivy – v jednom případě dokonce s obrazcem kalicha s hostií, tedy ústředním symbolem husitské víry.

Co se obce Třebušín týče, lze říci, že opravy hradu zde nalezly jak příznivý ohlas, tak nemalou podporu. Ta se datuje již od dob bývalé starostky paní I. Řebíčkové; s nástupem paní D. Legnerové do téhož úřadu k útlumu zájmu vrcholných představitelů obce o hrad naštěstí nedošlo – ba naopak: zapojování se obce do projektu má dnes velmi konkrétní a konstruktivní ráz. Nemalá je i podpora místních obyvatel, z nichž je třeba vyzvednou zejména úsilí bratří F. a M. Peksových. Klíčovými „externími“ partnery při obnově hradu jsou státní podnik Lesy České republiky (zástupce vlastníka), Ústecký kraj a Ministerstvo kultury České republiky.