Obsah

COVID - 19     aktuálně

25.9.2020 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN z 24. 9. platné od 25. 9.2020

Týká se poskytovatelů zdravotních služeb a KHS v souvislosti s karanténou a izolací. Jsou zde změny hlavně u osob v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou, kde se již provádí pouze jeden test a za určitých podmínek se karanténa může ukončit i bez provedení testu.

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-32/MIN/KAN z 24. 8. (od 25. 9.).

 

24.9.2020 vyvěšeno 

MO MZ, č. j. MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN z 23. 9.  platné od 24. 9. do 7. 10. 2020

Týká se zákazu nebo omezení divadelních, hudebních, filmových a dalších uměleckých představení, sportovních, kulturních, náboženských, spolkových, tanečních, tradičních a jiných akcí a shromáždění, výstav, slavností, poutí, přehlídek, trhů a veletrhů, vzdělávacích akcí a oslav s některými výjimkami.

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 20588/2020-16/MIN/KAN z 16. 9. (od 24. 9.)

Z tiskové zprávy MZ:

Snižuje se limit u hromadných akcí konaných v areálu členěných do sektorů na 1000 osob, pokud je akce uvnitř, a na 2000 osob, pokud je akce venku. Nadále však platí, že u ostatních akcí, kde nejsou možné sektory, zůstává limit 500 osob uvnitř a 1000 osob venku. Do tohoto počtu se nezapočítají osoby, které se podílejí na realizaci hromadné akce, jsou-li oddělené od účastníků. Od počtu 10 osob uvnitř a 50 osob venku lze však akci konat jen v režimu, kdy každý má své místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje. Výjimkou jsou schůze ústavních orgánů, soudů, výstavy nebo trhy a veletrhy. V případě opuštění svého místa k sezení osoby udržují od ostatních dvoumetrový odstup.

 

MO MZ, č. j. MZDR 20581/2020-11/MIN/KAN z 23. 9.  platné od 24. 9. do 7. 10. 2020 

Týká se omezení provozoven a služeb.

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 20581/2020-10/MIN/KAN z 17. 9. (od 24. 9.)

Z tiskové zprávy MZ:

U stravovacích zařízení je omezena zavírací doba od 22:00 do 6:00 hodin. Nadále platí, že do provozoven bude moci vstoupit pouze tolik lidí, kolik je míst k sezení. Zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, a to s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu. V případě jídla nebo pití s sebou a následné konzumace na místě je nutný odstup od jiných osob alespoň dva metry, kromě členů domácnosti.

 

17.9.2020 vyvěšeno v 20,00hod 

MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN z 17. 9. platné od 18. 9. od 0:00 

Týká se zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorech s výjimkami a v prostředcích veřejné dopravy. 

Oproti včera vydanému MO MZ je zde změna: 

- povinnost nošení roušek rozšířena na všechny prostory škol, povinnost platí pro druhý stupeň základních škol, střední a vysoké školy. Výjimku má první stupeň základních škol mimo společných prostor a dále vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranných prostředků, jako je například tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje apod. 

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-34/MIN/KAN z 16. 9. (od 18. 9., 0:00) 

  

MO MZ, č. j. MZDR 20581/2020-10/MIN/KAN z 17. 9. platné od 19. 9. od 0:00 

Týká se omezení provozoven a služeb. 

Oproti včera vydanému MO MZ je zde změna: 

U provozu provozoven stravovacích služeb je stanoveno, že jejich provozovatelé musí dodržovat další pravidlo: 

- zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 0:00 hod. a 6:00 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny).  

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 20581/2020-9/MIN/KAN z 16. 9. (od 19. 9., 0:00) 

 

 

17.9.2020 vyvěšeno v 9,00hod

MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-34/MIN/KAN z 16. 9. platné od 18. 9., 18:00 

Týká se zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorech s výjimkami a v prostředcích veřejné dopravy. 

Oproti minulému MO MZ je zde změna: 

PLATILO (bod 2, písm. t) – zákaz se nevztahuje na zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů. 

NOVĚ VĚTA DOPLNĚNA:  a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu. 

(pozn.: zákazník může odložit OOP pouze ve chvíli, když sedí na židli, lavici, nebo barového pultu apod. a konzumuje či pije, nelze využít této výjimky např. při stání u výčepu nebo při pohybu po provozovně). 

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN z 9. 9. (od 18. 9., 18:00) 

 

MO MZ, č. j. MZDR 20588/2020-16/MIN/KAN z 16. 9. platné od 18. 9., 18:00 

Týká se zákazu nebo omezení divadelních, hudebních, filmových a dalších uměleckých představení, sportovních, kulturních, náboženských, spolkových, tanečních, tradičních a jiných akcí a shromáždění, výstav, slavností, poutí, přehlídek, trhů a veletrhů, vzdělávacích akcí a oslav. 

Oproti minulému MO MZ jsou zde změny: 

Ve výjimkách u kapacit prostoru, kde je řešeno, že zbývající kapacita tohoto prostoru může být využita maximálně z 50 % s tím, že účastníci jsou rozmístěni, pokud možno rovnoměrně v každém sektoru tak, aby byl zajištěn jejich rozestup,

DOPLNĚNO – a to například tím, účastníci akce sedí jen v každé druhé řadě sedadel. 

ZRUŠENA výjimka: 

Při živé hudební produkci (koncerty apod.) se zakazuje zřizovat a obsazovat sektory vymezené pro stání, v ostatních případech lze sektor vymezený pro stání zaplnit nejvýše z 50 % jeho maximální kapacity. 

NOVĚ DOPLNĚNO: 

Zakazují se hromadné akce podle bodu 1, s výjimkou výstav, trhů, veletrhů a jim podobných akcí, s účastí přesahující ve stejný čas 10 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb, pokud každý účastník akce nemá určeno místo k sezení; v případě hromadné akce podle předchozí věty, na kterou je zpoplatněn vstup, nelze vstup prodat jinak než na konkrétní místo k sezení; organizátor hromadné akce je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro účastníky akce. 

(pozn.: s výjimkou výstav, trhů, veletrhů a jim podobných akcí se budou moci konat vnitřní hromadné akce s účastí přesahující ve stejný čas 10 osob jen za podmínky, že každý účastník akce bude mít určeno místo k sezení. Na vnitřní hromadné akce tak nebude možný prodej vstupenek jinak než na konkrétní místo k sezení). 

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 20588/2020-15/MIN/KAN z 31. 8. (od 18. 9., 18:00) 

 

MO MZ, č. j. MZDR 20581/2020-9/MIN/KAN z 16. 9. platné od 18. 9., 18:00 

Týká se omezení provozoven a služeb. 

Oproti minulému MO MZ je zde změna: 

U provozovny stravovacích služeb DOPLNĚNO – provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky. 

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 20581/2020-8/MIN/KAN z 25. 6. (od 18. 9., 18:00) 

 

MO MZ, č. j. MZDR 39255/2020-1/MIN/KAN z 15. 9.  platné od 17. 9. 

Týká se sdělování výsledků testů na přítomnost SARS-CoV-2 prostřednictvím textové zprávy nebo elektronickou poštou (do 48 hod. negativní i pozitivní výsledek) a případného dalšího postupu.

 

9.9.2020 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN z 9. 9. platné od 10. 9.2020

Týká se zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorech staveb (mimo bydliště, míst ubytování a některých častí škol a školských zařízení) a prostředcích veřejné dopravy s výjimkami.

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN z 24. 8. (od 10. 9.) a bod I./2 MO MZ, č. j. MZDR 20588/2020-15/MIN/KAN z 31. 8. týkající se hromadných akcí, zrušen limit 100 osob, v současné době bez limitu (od 10. 9.)

 

01.09.2020 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 20588/2020-15/MIN/KAN z 31. 8. platné od 1. 9.2020

Týká se zákazu nebo omezení divadelních, hudebních, filmových a dalších uměleckých představení, sportovních, kulturních, náboženských, spolkových, tanečních, tradičních a jiných akcí a shromáždění, výstav, slavností, poutí, přehlídek, trhů a veletrhů, vzdělávacích akcí a oslav.

Oproti předchozímu MO již nejsou na hromadné akce stanoveny počty sektorů, ale omezení vychází z maximálních možných kapacit vnitřních a venkovních prostor, a dále možno využít určitého % kapacity prostoru.

Zákaz pohybu a pobytu bez OOP na hromadných akcí ve vnitřních prostorech staveb nad 100 osob nadále zůstává s určitými výjimkami.

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 20588/2020-14/MIN/KAN z 24. 8. (od 1. 9.)

 

 

26.08.2020 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN z 24.8. platné od 1. 9. 2020

Týká se zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest v některých vnitřních prostorech:

- orgány veřejné moci a správní orgány, určené pro kontakt s veřejností,

- zdravotnická zařízení,

- zařízení sociálních služeb,

- volební místnosti,

a dále v prostředcích veřejné dopravy. Vše s některými výjimkami.

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-28/MIN/KAN z 19. 8. (od 1. 9.)

Oproti MO MZ vydanému minulý týden není tato povinnost stanovena v místnostech, kde se prodávají nebo poskytují služby, ve společných prostorech škol a školských zařízení a v autobusech i v rámci jiné než veřejné dopravy. V rámci sňatků výjimka rozšířena o další osoby tomuto obřadu přítomné.

 

MO MZ, č. j. MZDR 20588/2020-14/MIN/KAN z 24.8. platné od 1. 9. 2020 

Týká se zákazu nebo omezení divadelních, hudebních, filmových a dalších uměleckých představení, sportovních, kulturních, náboženských, spolkových, tanečních, tradičních a jiných akcí a shromáždění, výstav, slavností, poutí, přehlídek, trhů a veletrhů, vzdělávacích akcí a oslav.

1.000 osob venkovní akce, 500 osob akce ve vnitřních prostorech staveb, stanoveny některé výjimky.

Zákaz pohybu a pobytu bez OOP na hromadných akcí ve vnitřních prostorech staveb nad 100 osob s výjimkami.

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-29/MIN/KAN z 19. 8. (od 1. 9.)

 

MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-32/MIN/KAN z 24. 8. platné od 1. 9. 2020

Týká se poskytovatelů zdravotních služeb a KHS v souvislosti s karanténou a izolací, zkrácení doby ze 14 na 10 dnů.

Tímto MO zrušeno:

- MO MZ, č. j. MZDR 10386/2020-1/MIN/KAN z 8. 3.,

- MO MZ, č. j. MZDR 12591/2020-1/OES z 20. 3.,

- MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-6/MIN/KAN z 9. 4.,

- MO MZ, č. j. MZDR 15932/2020-1/MIN/KAN z 14. 4.,

- MO MZ, č. j. MZDR 16211/2020-3/MIN/KAN z 25. 5., (vše od 1. 9.)

 

OO MZ, č. j. MZDR 20599/2020-25/MIN/KAN z 24. 8.  platné od 25. 8.

Týká se opatření při vstupu na území ČR, povinností KHS, subjektů, které na území ČR přijímají cizince za účelem ekonomické činnosti, vydávání víza atd.

Tímto OO zrušeno OO MZ, č. j. MZDR 20599/2020-23/MIN/KAN z 20. 8. (od 25. 8.)

 

Sdělení MZ, č. j. MZDR 20599/2020-26/MIN/KAN z 24. 8.  platné od 25. 8.

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy.

 

 

20.08.2020 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-28/MIN/KAN  platné od 1. 9.2020

Týká se zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest v některých vnitřních prostorech, prostředcích veřejné dopravy a autobusech s některými výjimkami.

 

MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-29/MIN/KAN platné od 1. 9.2020

Týká se zákazu nebo omezení divadelních, hudebních, filmových a dalších uměleckých představení, sportovních, kulturních, náboženských, spolkových, tanečních, tradičních a jiných akcí a shromáždění, výstav, slavností, poutí, přehlídek, trhů a veletrhů, vzdělávacích akcí a oslav.

1.000 osob venkovní akce. 500 osob akce ve vnitřních prostorech staveb. Stanoveny některé výjimky.

Zákaz pohybu a pobytu bez OOP na hromadných akcí ve vnitřních prostorech staveb bez ohledu na počet účastníků s výjimkami.

 

MO MZ, č. j. MZDR 16214/2020-6/MIN/KAN platné od 1. 9.2020

Týká se omezení zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb.

 

 

19.08.2020 vyvěšeno

Metodický materiál MŠMT k novému školnímu roku 2020/2021

- metodické materiály MŠMT (připravené v úzké součinnosti s Ministerstvem zdravotnictví) obsahující pedagogicko-organizační, hygienické a protiepidemické informace k činnosti škol a školských zařízení pro školní rok 2020/2021.

Doporučení ČŠI pro školy-organizace vzdělávání a práce se vzdělávacím obsahem 2020-2021

Leták - mimořádné prostředky ZŠ

Manuál k provozu škol MŠMT MZd

Přílohy k manuálu - letáky

Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku

Průvodní dopis ministra