Obsah

COVID - 19     aktuálně

27.1.2022 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 461/2022-3/MIN/KAN (179.91 kB) z 26. 1. 2022 účinnost od 31. 1. 2022

Změna MO MZ, č. j. MZDR 461/2022-1/MIN/KAN z 5. 1. 2022 v úplném znění.

Týká se testování zaměstnanců u zaměstnavatele a OSVČ prostřednictvím RAT testu určeného pro sebetestování (použití laickou osobou).

Hlavní změna:

- povinnost podstoupit preventivní testování se nevztahuje na osobu, která prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

 

MO MZ, č. j. MZDR 1515/2022-2/MIN/KAN (320.39 kB) z 26. 1. 2022 účinnost od 31. 1. 2022

Týká se screeningového testování ve školách a školských zařízení.

V MO stanoveny výjimky z testování, dále povinnosti a postupy škol, pedagogických pracovníků, dětí, žáků a studentů, KHS, poskytovatelů zdravotních služeb, osob s pozitivním výsledkem testu, zaměstnavatelů a zaměstnanců.

Preventivní testování nadále každé pondělí.

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN z 23. 12. 2021 v úplném znění.

 

MO MZ, č. j. MZDR 2873/2022-1/MIN/KAN (203.17 kB) z 26. 1. 2022 účinnost od 15. 2. 2022

Změny některých MO MZ v souvislosti se změnou doby platnosti očkování (ukončení platnosti certifikátu) pro osobu, která dovršila 18 let věku, uplynulo 270 dní od dokončeného očkovacího schématu a nebyla očkována posilovací dávkou.

Změny u MO MZ:

- č. j. MZDR 32802/2021-1/MIN/KAN z 30. 8. 2021 v úplném znění,

(testování pacientů, kterým se poskytuje dlouhodobá lůžková péče a uživatelů sociálních služeb, testuje se osoba starší 18 let, u které uplynulo 270 dní od dokončeného očkovacího schématu a nebyla očkována posilovací dávkou)

- č. j. MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN z 27.10. 2021 v úplném znění,

(ochrana dýchacích cest, neplatí výjimka v nošení OOP u pedagogických a akademických pracovníků při poskytování vzdělávání a pečujících osob v dětské skupině starších 18 let, u kterých uplynulo 270 dní od dokončeného očkovacího schématu a nebyli očkováni posilovací dávkou)

- č. j. MZDR 47828/2020-31/MIN/KAN z 18.11. 2021 v úplném znění,

(testování obyvatelstva, osoba, která dovršila 18 let věku, uplynulo u ní 270 dní od dokončeného očkovacího schématu a nebyla očkována posilovací dávkou, ztrácí nárok na 5 RT-PCR testů za měsíc hrazených z veřejného zdravotního pojištění)

- č. j. MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN z 18.11. 2021,

(návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, omezení návštěv se týká osoby starších 18 let, u které uplynulo 270 dní od dokončeného očkovacího schématu a nebyla očkována posilovací dávkou)

- č. j. MZDR 42328/2021-1/MIN/KAN z 22.11. 2021,

(návštěvy v azylových zařízeních, omezení návštěv se týká osoby starších 18 let, u které uplynulo 270 dní od dokončeného očkovacího schématu a nebyla očkována posilovací dávkou)

- č. j. MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN z 29.12. 2021 v úplném znění,

(omezení maloobchodního prodeje a služeb, osoba starší 18 let, u které uplynulo 270 dní od dokončeného očkovacího schématu a nebyla očkovány posilovací dávkou, nesplňuje podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto MO)

- č. j. MZDR 1520/2022-1/MIN/KAN z 14. 1. 2022,

(testování zaměstnanců zdravotních a sociálních služeb, testuje se osoba starší 18 let, u které uplynulo 270 dní od dokončeného očkovacího schématu a nebyla očkována posilovací dávkou)

- č. j. MZDR 1515/2022-2/MIN/KAN z 26. 1. 2022.

(testování ve školách, doplněna podmínka u ubytování v ubytovacích zařízeních vysokých škol, nesplňuje osoba, která dovršila 18 let věku, uplynulo 270 dní od dokončeného očkovacího schématu a nebyla očkována posilovací dávkou)

 

 

17.1.2022 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 461/2022-2/MIN/KAN (248.22 kB) z 14. 1. 2022 účinnost od 17. 1. 2022  

Změna MO MZ, č. j. MZDR 461/2022-1/MIN/KAN z 5. 1. 2022. 

Týká se testování zaměstnanců u zaměstnavatele a OSVČ prostřednictvím RAT testu určeného pro sebetestování (použití laickou osobou). 

Zaměstnavateli se nařizuje: 

Zaslat místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví seznam osob, které byly testovány s pozitivním výsledkem, který obsahuje tyto údaje: 

- název, případně jméno a příjmení a identifikační číslo zaměstnavatele, 

- kontaktní telefonní číslo a adresa elektronické pošty zaměstnavatele, 

- datum testování, 

- jméno a příjmení testované osoby, její státní příslušnost, rodné číslo nebo datum narození, pokud jí nebylo přiděleno rodné číslo, kód zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna, její adresa bydliště (ulice, číslo popisné, číslo evidenční, obec, poštovní směrovací číslo), její kontaktní telefonní číslo, případně adresa elektronické pošty, příslušný orgán nemocenského pojištění a informace, zda má být dané osobě vystaveno potvrzení o karanténě pro účely nemocenského pojištění (eNeschopenka). 

 

a to nejpozději následující den po testování formou elektronického hlášení. 

 

MO MZ, č. j. MZDR 1515/2022-1/MIN/KAN (206.14 kB) z 14. 1. 2022 účinnost od 17. 1. 2022 

Změna MO MZ, č. j. MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN z 23. 12. 2021. 

Týká se screeningového testování ve školách a školských zařízení. 

- možná úprava formátu hlášení (formát csv) 

- dále změny v části XVI, u školních jídelen doplněno, které poskytují školní stravování, dále doplněno, RAT testy zajišťuje zaměstnavatel a dále doplněny body 3 až 5. 

 

MO MZ, č. j. MZDR 1519/2022-1/MIN/KAN (197.31 kB) z 14. 1. 2022 účinnost od 17. 1. 2022 

Změna MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-31/MIN/KAN z 18. 11. 2021. 

- týká se testování obyvatelstva. 

Preventivní testování RT-PCR testy z veřejného zdravotního pojištění hrazeno na žádost 5x v kalendářním měsíci osobám po dokončeném očkování (platilo 2x v kalendářním měsíci). 

 

MO MZ, č. j. MZDR 1520/2022-1/MIN/KAN (282.19 kB) z 14. 1. 2022 účinnost od 17. 1. 2022

Týká se testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb 1x za 7 dní s výjimkami. 

Tímto MO zrušena MO MZ: 

č.j. MZDR 36813/2020-1/MIN/KAN z 1. 9. 2020,  

(organizace a provedení karantény u zdravotnických pracovníků) 

č.j. MZDR 36813/2020-3/MIN/KAN z 2.10. 2020, 

(organizace a provedení karantény u pracovníků poskytovatelů sociálních služeb) 

č.j. MZDR 32802/2021-2/MIN/KAN z 30. 8. 2021 v úplném znění,  

(testování zaměstnanců zdravotních a sociálních služeb) 

 

MO MZ, č. j. MZDR 1518/2022-1/MIN/KAN (196.34 kB) z 14. 1. 2022 účinnost od 17. 1. 2022  

Změna MO MZ, č. j. MZDR 14601/2020-34/MIN/KAN z 29. 12. 2021. 

Týká se omezení maloobchodního prodeje, provozu a poskytování služeb, omezení akcí atd. 

Změna v čl. 10, provoz lyžařských vleků a lanových drah: 

- změna se týká hlavně osob ve věku 6 až 18 let. 

Změna v čl. 14, konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou spolkové, sportovní, kulturní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy: 

- platilo - … nejde-li o schůze, zasedání a podobné akce orgánů veřejné moci a jiných právnických osob veřejného práva, které … 

- nově platí … nejde-li o schůze, zasedání a podobné akce orgánů veřejné moci a veřejných nebo soukromých právnických osob, které … 

 

OO MZ, č. j. MZDR 705/2022-2/MIN/KAN (194.73 kB) z 14. 1. 2022 účinnost od 17. 1. 2022 

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19. 

Změny, přesuny zemí: 

ze střední riziko nákazy do vysoké riziko nákazy: 

- Rumunská republika 

z vysoké riziko nákazy do velmi vysoké riziko nákazy: 

- Bulharská republika 

- Maďarská republika 

- Rakouská republika 

- Spolková republika Německo 

zrušeno na seznamu s nízkým rizikem nákazy, dále nikde nezařazeno, tudíž se tato země řadí mezi země s velmi vysokým rizikem

- Argentinská republika 

- Australský svaz 

- Kanada 

Tímto OO zrušeno OO MZ, č. j. MZDR 705/2022-1/MIN/KAN z 7. 1. 2022 

 

6.1.2022 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 461/2022-1/MIN/KAN (282.25 kB) z 5. 1. 2022 účinnost od 17. 1. 2022 

Týká se testování všech zaměstnanců u zaměstnavatele a OSVČ prostřednictvím RAT testu určeného pro sebe testování (použití laickou osobou). 

Hlavní změny oproti zrušenému MO v našich podmínkách: 

- povinnost testování se vztahuje na všechny zaměstnance u zaměstnavatelem bez rozdílu, zdali jsou či nejsou očkováni nebo jsou po prodělání nemoci, 

- testování se provádí s frekvencí 2x v týdnu (následující testování nejdříve třetí den po předchozím testování), 

- povinnost testování se nově vztahuje i na osoby, které jsou orgánem nebo členem orgánu právnické osoby, pokud nejsou zaměstnanci této právnické osoby, 

- povinnost testování se nevztahuje na osoby, které se vzhledem k povaze práce na svém pracovišti nesetkávají se třetími osobami, osoby, které v posledních 72 hodinách podstoupily RT PCR test s negativním výsledkem a osoby, které v posledních 24 hodinách podstoupily RAT test provedený zdravotnickým pracovníkem s negativním výsledkem, 

- v případě pozitivního testu zaměstnance zaměstnavatel již nezpracovává “potvrzení o pozitivním výsledku preventivního antigenního testu“, ale zasílá tuto informaci formou elektronického hlášení místně příslušné KHS, 

- zaměstnanec, který má pozitivní test, bezodkladně uvědomí zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti a opustí pracoviště kvůli podezření na pozitivitu, odchází do karantény na nejdéle 5 dnů ode dne provedení testu (karanténu by měla nařídit KHS, zaměstnanec KHS poskytuje součinnost), za 5 dnů po příchodu do zaměstnání podstupuje okamžitě další test. V případě, že zaměstnanec v průběhu těchto 5 dnů podstoupí negativní RT-PCR test, KHS karanténu ukončí. 

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN z 20. 11. 2021 v úplném znění. 

 

 

3.1.2022 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN (446.84 kB) z 29. 12. 2021  účinnost od 3. 1. 2022

Týká se omezení maloobchodního prodeje, provozu a poskytování služeb, omezení akcí atd. 

Nové podmínky od 3. 1. 2022. 

MO řeší v jednotlivých bodech omezení: 

 1. provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb s výjimkami, 
 2. provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb a provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže, 
 3. provoz provozoven stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin, 
 4. provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2, 
 5. prodej na tržištích, v tržištích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), 
 6. poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, 
 7. poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, 
 8. provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení atd.), tanečních studií, posiloven a fitness center, 
 9. provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení, sauny a solné jeskyně, 
 10. provoz lyžařských vleků a lanových drah, 
 11. provoz zoologických a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav, 
 12. provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním, 
 13. konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod., kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě s výjimkami, 
 14. konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou spolkové, sportovní, kulturní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, 
 15. stanovení podmínek pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto MO. 

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 14601/2021-31/MIN/KAN z 23. 12. 2021. 

 

 

OO MZ, č. j. MZDR 20599/2020-138/MIN/KAN (660.22 kB) z 23. 12. 2021 účinnost od 27. 12. 2021  

Týká se opatření na státní hranici, opatření při příjezdu na území ČR ze zemí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy, související výjimky z protiepidemických opatření atd.  

 

14.12.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-63/MIN/KAN (177.05 kB) z 13. 12. účinnost od 14. 12.2021  

Změna MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN z 27. 10. v úplném znění.  

Týká se ochrany dýchacích cest a nošení OOP s výjimkami. 

Zákaz osobám při pohybu a pobytu bez respirátoru na lanové dráze je vyžadován jen v případě, jde-li o uzavřenou kabinu. 

 

MO MZ, č. j. MZDR 42085/2021-3/MIN/KAN (204.6 kB) z 13. 12. účinnost od 20. 12.2021 

Změna MO MZ, č. j. MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN z 20. 11. v úplném znění. 

Týká se testování zaměstnanců u zaměstnavatele a OSVČ. 

Změna čl. VI až VIII (týká se změny postupu při pozitivním RAT testu zaměstnance u zaměstnavatele). 

V případě pozitivního výsledku RAT testu určeného pro sebe testování zaměstnanec bezodkladně uvědomí zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti a pracoviště opustí. Zaměstnavatel vystaví testovanému zaměstnanci písemné potvrzení o pozitivním výsledku testu. Dále se zaměstnanec se bez zbytečného odkladu podrobí konfirmačnímu RT-PCR testu. Potvrzením od zaměstnavatele se prokazuje u poskytovatele zdravotních služeb, který provede RT-PCR test. V případě pozitivního RT-PCR testu zaměstnanec uvědomí svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb. 

 

23.11.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 60890/2020-3/MIN/KANMO MZ, č. j. MZDR 42328/2021-1/MIN/KAN (195.71 kB) z 22. 11. účinnost od 29. 11.2021 

Týká se omezení návštěv v azylových zařízení, nošení respirátorů a dodržování OTN (T pouze RT PCR test). 

 

19.11. 2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN (193.45 kB) z 18. 11. účinnost od 22. 11. 2021

- týká se omezení návštěv u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, řešení třetí osoby u porodu atd.

Splnění podmínek OTN (možno RAT test provedený zdravotnickým pracovníkem a RT-PCR test, nikoliv samotest), výjimky u dětí do 12 let.

Poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb mohou v případech hodných zvláštního zřetele rozhodnout organizačním opatřením jinak (další jiná režimová opatření poskytovatele).

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 14597/2021-4/MIN/KAN z 5. 11. 2021.

 

MO MZ, č. j. MZDR 14598/2021-3/MIN/KAN (203.06 kB) z 18. 11. účinnost od 22. 11.2021

Týká se omezení návštěv ve vazebních věznicích, věznicích, v ústavech pro výkon zabezpečovací detence a v zařízeních pro zajištění cizinců.

 

15.11.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-62/MIN/KAN (158.84 kB) z 10. 11.  účinnost od 15. 11.2021 

Změna MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN z 27. 10. v úplném znění.  

Týká se ochrany dýchacích cest a nošení OOP s výjimkami. 

- upraveno (doplněno, tučný text) čl. I, bod 2, písm. d – zákaz pobytu a pohybu bez ochranných prostředků dýchacích cest se nevztahuje na děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném stupni základní školy speciální, žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, a pokud je na tomto vzdělávání současně přítomno nejvýše 50 dětí, žáků nebo studentů.  

 

1.11.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN (328.14 kB) z 27. 10. účinnost od 1. 11.2021

Týká se ochrany dýchacích cest a nošení OOP s výjimkami.

Oproti předchozímu opatření změny:

- u výjimky pedagogických nebo akademických pracovníků (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje) doplněno dodržování vzdálenosti od ostatních minimálně 1.5 metru,

- výjimka z povinnosti používání respirátorů při poskytování vzdělávání se týká pouze očkovaných pedagogických nebo akademických pracovníků, kdy od dokončeného očkování uplynulo nejméně 14 dní,

- výjimka pro pečující osoby v dětské skupině, kteří byli očkováni o od dokončeného očkování uplynulo 14 dní.

U nošení respirátorů na pracovišti žádná změna, není nutné v případě, že pracovník je na pracovišti sám, v případě více pracovníků při dodržování vzdálenosti 1,5 metru.

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-60/MIN/KAN z 22. 10.

 

MO MZ, č. j. MZDR 20599/2020-103/MIN/KAN (139.45 kB) z 26. 7. účinnost od 27. 7.2021

- týká se mobilních operátorů. 

MZ nařizuje mobilním operátorům na území ČR zasílat SMS zprávy obsahující informaci o povinnosti při příjezdu do ČR elektronicky vyplnit příjezdový formulář při příjezdu ze zahraničí, a to na mobilní telefonní čísla, která se nacházela v zahraničí a přihlásí se do domácí sítě operátorů.  

 

Mimořádné opatření krajské hygienické stanice č.1/2020 (1.34 MB) 

nošení ochranných prostředků dýchacích cest, Ústecký kraj