Obsah

COVID - 19     aktuálně

 

20.4.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN (244.41 kB) z 19. 4. (od 26. 4.)

- týká provozu škol a školských zařízení.

Oproti předchozímu MO jsou zde změny:

V čl. 1. u provozu vysokých škol upravena výjimka zákazu přítomnosti studentů, který se nově nevztahuje na:

- účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů posledních ročníků,

- účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů všech ročníků studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

- účast na individuálních konzultacích nebo při poradenských službách (pouze jeden student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba).

V čl. 3. u provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří u zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na vzdělávání nově stanovena výjimka v bodu c):

- praktické vyučování a praktická příprava žáků a studentů.

V čl. 5 u provozu mateřských škol u osobní přítomnosti dětí na předškolním vzdělávání nově stanovena výjimka pro děti celého Královehradeckého a Karlovarského kraje.

V čl. 14 u výjimek v mateřských školách (jako v náhradních školách), rozšířeno o zákonné zástupce, kteří jsou:

- sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

- sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 

Tímto MO zrušeno od 26. 4. MO MZ, č. j. MZDR 14600/2021-2/MIN/KAN z 12. 4. 2021

 

MO MZ, č. j. MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN z 19. 4. (169.12 kB) (od 24. 4.)

- týká se testování studentů vysokých škol při jejich osobní přítomnosti na vzdělávání. Vysoké školy jsou povinny zajistit testy a vlastní testování. Stanoveny další povinnosti pro VŠ a studenty.

 

MO MZ, č. j. MZDR 14580/2021-2/MIN/KAN z 19. 4. (125.37 kB) (od 23. 4.)

- týká se Všeobecné zdravotní pojišťovny a všech dalších zdravotních pojišťoven, kterým se nařizuje od 23. 4. poskytovat ÚZIS některé údaje o pojištěncích (IČO plátce pojistného do ISIN).

Oproti předchozímu MO neplatí pouze pro VZP, ale rozšířeno o všechny další ZP.

Tímto MO zrušeno od 23. 4. MO MZ, č. j. MZDR 14580/2021-1/MIN/KAN z 6. 4. 2021

 

MO MZ, č. j. MZDR 14601/2021-4/MIN/KAN z 19. 4. (132.43 kB) (od 21. 4.)

Změna MO, č. j. MZDR 14601/2021-2/MIN/KAN z 10. 4. ve znění MO, č. j. MZDR 14601/2021-3/MIN/KAN z 12. 4.

- týká se omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb s výjimkami.

Upraveno ustanovení čl. I, bodu 5, písm. g):

Staré znění:

- omezuje se provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti.

Nové znění:

- omezuje se provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, nebo poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti; toto neplatí, jedná-li se o poskytování služby v domácnosti uživatele služby.

Dále upraveno ustanovení čl. I, bodu 5, písm. i) o omezení poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině:

Staré znění:

- omezuje se poskytování služby péče o dítě v dětské skupině tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, s výjimkou dětské skupiny při zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb, nebo poskytování služby péče o dítě pro zaměstnance těchto zařízení.

Nové znění:

- omezuje se poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ve všech krajích s výjimkou Královéhradeckého kraje a Karlovarského kraje tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti včetně dětí, jejichž rodičům je tato služba poskytována, s výjimkou dětí, které nejpozději k 31. srpnu 2020 dosáhly pátého roku věku, nebo poskytování služby péče o dítě rodičům, kteří jsou:

- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

- pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,

- pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

- zaměstnanci bezpečnostních sborů,

- příslušníci ozbrojených sil,

- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a další zaměstnanci v sociálních službách,

- sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

- sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,

- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

- zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-48/MIN/KAN z 19. 4. (117.66 kB) (od 21. 4.)

Změna MO, č. j. MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN z 6. 4.

- týká se nošení OOP s výjimkami.

Upraveno ustanovení čl. I, bodu 2, písm. a), bod vi):

Staré znění:

- všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, a to:

a) ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:

- vysoká škola, škola nebo školské zařízení, s výjimkou žáků základní školy při vzdělávání v základní škole, školní družině nebo školním klubu, pokud používají ochranné prostředky uvedené v bodu 1 (zdravotnická maska nebo obdobný prostředek).

Nové znění:

- všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, a to:

a) ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:

- vysoká škola, škola nebo školské zařízení, s výjimkou žáků základní školy při vzdělávání v základní škole, školní družině nebo školním klubu a uchazečů o vzdělávání ve střední škole při přijímací zkoušce, pokud používají ochranné prostředky uvedené v bodu 1 (zdravotnická maska nebo obdobný prostředek).

 

MO MZ, č. j. MZDR 14592/2021-5/MIN/KAN z 19. 4. (119.98 kB) (od 26. 4.)

Změna MO, č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN z 6. 4. ve znění MO, č. j. MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN z 12. 4.

- týká se testování žáků ve školách.

Výjimka v testování udělena pro děti v mateřských školách v Královehradeckém a Karlovarském kraji.

 

 

13.4.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 14600/2021-2/MIN/KAN (244.43 kB) z 12. 4. (od 19. 4.)

- týká provozu škol a školských zařízení.

U vysokých škol ve výjimce účasti na individuálních konzultacích rozšířeno o – nebo při poradenských službách.

U středních a vyšších odborných škol a konzervatoří rozšířena výjimka o:

- skupinové konzultace žáků posledních ročníků a žáků čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině.

U „zákazu zpěvu“ rozšířena výjimka u oboru základního uměleckého vzdělávání.  

Tímto MO zrušeno od 19. 4. MO MZ, č. j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN (326.34 kB) z 6. 4. 2021

 

MO MZ, č. j. MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN (170.07 kB) z 12. 4. (od 13. 4.)

Změna MO, č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN (300.48 kB) z 6. 4.

- týká se testování dětí, žáků a studentů v případě osobní přítomnosti ve školách.

Změny oproti předchozímu MO:

- v čl. I. rozšířena povinnost testování u zkoušek na vyšší odborné škole,

dále změna v textu, platilo – se v dané škole umožňuje osobní přítomnost ……, nově platí – umožní daná škola osobní přítomnost ……,

dále omezení se nevztahuje na individuální konzultace a individuální prezenční výuku – rozšířeno – nebo jiné individuální činnosti,

- čl. I. rozšířeno o bod 2., ustanovení o dětech, žácích nebo studentech se středním nebo těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami nebo poruchami autistického spektra, kteří nemůžou ze zdravotních důvodů podstoupit antigenní test,

- v čl. VI. upraven text, platilo – tak se dítěti, žákovi nebo studentovi …… neumožní, nově platí – tak škola dítěti, žákovi nebo studentovi …… neumožní,

- nově vložen čl. XVII., který řeší umožnění přítomnosti ostatních osob u závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek nebo absolutorií a dále upřesněna možnost předložení dokladu o testu u osobní přítomnosti žáka nebo studenta u závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria. 

  

MO MZ, č. j. MZDR 15568/2021-1/MIN/KAN (157.53 kB) z 12. 4. (od 13. 4.)

- týká se poskytování sociálních služeb terénní formou

 

MO MZ, č. j. MZDR 14601/2021-3/MIN/KAN (121 kB) z 12. 4. (od 13. 4.)

Změna MO MZ, č. j. MZDR 14601/2021-2/MIN/KAN (314.33 kB) z 10.4.

- týká se omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb s výjimkami

Staré znění:

zakazují se spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce ……, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, s účastí přesahující ve stejný čas 2 osoby, není-li v tomto mimořádném opatření stanoveno jinak a s výjimkou účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, kterých se v případě vnitřních prostor může účastnit nejvýše 15 osob; tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání ……

Nové znění:

zakazují se spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce ……, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, s účastí přesahující ve stejný čas 2 osoby, není-li v tomto mimořádném opatření stanoveno jinak a s výjimkou účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, kterých se v případě vnitřních i vnějších prostor může účastnit nejvýše 15 osob; tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání ……

 

 

Pro informaci:

Vláda svým usnesením č. 374 z 12. 4. 2021 vydala podle § 3 odst. 4 zákona č. 94/2021 Sb. (pandemický zákon), v zákonné lhůtě 48 hodin od jejich vyhlášení, souhlas s:

- MO MZ, č.j. MZDR 14601/2021-2/MIN/KAN z 10. 4. (týká se maloobchodního prodeje a služeb),

- MO KHS Ústí n/L. č. 1/2021 z 10. 4. (týká se pouze okresu Děčín).

12.4.2021 vyvěšeno

Nadále platí mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví vyhlášená podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Pandemie se v současné době řídí zákonem č. 94/2021 Sb. z 26. 2. 2021 (157.66 kB) (vydán ve sbírce zákonů č. 38, 26. 2. 2021), zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19.

 

STÁLE PLATNÁ opatření Ministerstva zdravotnictví: 

7.4.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 14580/2021-1/MIN/KAN (275.75 kB) z 6. 4.

- týká se Všeobecné zdravotní pojišťovny, které se nařizuje od 10. 4. poskytovat ÚZIS některé údaje o pojištěncích (IČO plátce pojistného do ISIN)

 

MO MZ, č. j. MZDR 46953/2020-5/MIN/KAN (284.35 kB) z 6. 4.

- týká se nařízení opatření pro poskytovatele akutní lůžkové a následné lůžkové péče od 7. 4.

Tímto MO zrušeno od 7. 4. MO MZ, č. j. MZDR 46953/2020-4/MIN/KAN z 30. 12. 2020

 

MO MZ, č. j. MZDR 46953/2020-6/MIN/KAN (321.91 kB) z 6. 4.

- týká se určování termínů od 10. 4. pro poskytování druhé dávky vakcín COMIRNATY (38-42 dní od podání 1. dávky), MODERNA (38-42 dní od podání 1. dávky) a ASTRAZENECA (84-91 dní od podání 1. dávky)

 

MO MZ, č. j. MZDR 14597/2021-1/MIN/KAN (263.1 kB) z 6. 4.

- týká se zákazu a omezení některých návštěv u poskytovatelů zdravotních služeb s výjimkami a omezení návštěv u poskytovatelů sociálních služeb od 12. 4.

 

MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN (353.89 kB) z 6. 4.  

- týká se nošení OOP úst a nosu (FFP2/KN95) s výjimkami od 12. 4. 

Tímto MO zrušeno od 12. 4. MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN z 26. 2. ve znění MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-46/MIN/KAN z 19. 3. 2021

 

MO MZ, č. j. MZDR 14598/2021-1/MIN/KAN (252.98 kB) z 6. 4.

- týká se omezení návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a v detenčních ústavech od 12. 4.

 

MO MZ, č. j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN (326.34 kB) z 6. 4.

- týká provozu škol a školských zařízení od 12. 4., v části I., bod 14, řešeny děti zákonných zástupců IZS atd.

 

MO MZ, č. j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN (248.62 kB) z 6. 4.

- týká se testování uchazečů u přijímacích zkoušek, případné doložení konkrétních dokladů, toto MO nabývá platnosti 26. 4.

 

MO MZ, č. j. MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN (243.08 kB) z 6. 4.

- týká se testování zaměstnanců škol a školských zařízení od 12. 4., povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

 

23.3.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN (133.73 kB) z 22. 3.

Týká se povinného testování zaměstnanců nestátních neziskových organizací zaměstnávající alespoň 1 osobu.

Zaměstnavatelé smí od 6. 4. umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech příslušný test, poté frekvence testování 1x za týden.

Dále uvedeny povinnosti zaměstnanců.

Nestátní neziskovou organizací se rozumí:

- spolky a pobočné spolky,

- nadace a nadační fondy,

- církevní právnické osoby, resp. účelová zařízení církví,

- obecně prospěšné společnosti,

- ústavy.

 

MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN (142.73 kB) z 22. 3.

Změna MO ze dne 1. 3., č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, ve znění MO ze dne 15. 3., č.j. MZDR 47828/2020-22/MIN/KAN.

Týká se povinného testování zaměstnanců zaměstnavatelů, kteří jsou podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem.

Nově rozšířeno u zaměstnavatelů zaměstnávajících 1 až 9 osob.

Zaměstnavatelé smí od 6. 4. umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech příslušný test, poté frekvence testování 1x za týden.

Dále uvedeny povinnosti zaměstnanců a OSVČ.

 

MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-27/MIN/KAN (132.59 kB) z 22. 3.

Týká se samo testování zaměstnanců.

MO, kterým se stanoví pravidla pro zaměstnance, kteří si provedli nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem.

Stanoveny povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Oproti předchozímu MO rozšířeno o OSVČ.

Tímto MO zrušeno od 28. 3. MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-17/MIN/KAN z 5. 3.

 

MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-23/MIN/KAN (131.95 kB) z 19. 3. (od 23. 3.) 

MO MZ, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců ve školách určených pro děti zaměstnanců IZS atd. 

- pro zaměstnance určených škol (v rámci ORP Litoměřice se týká ZŠ Litoměřice U stadionu, MŠ Litoměřice, ZŠ Úštěk, MŠ Úštěk, ZŠ Štětí – Ostrovní a MŠ Štětí) platí stejné podmínky jako pro zaměstnance v sektorech, kde už je plošné opatření o povinném testování zavedeno. Zaměstnavatelé smí od 30. 3. umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech příslušný test. Zaměstnavatelé zajistí testy nejpozději do 23. 3. První testy nejpozději v termínu od 23. 3. do 30. 3., poté frekvence 1x za týden. Dále uvedeny povinnosti zaměstnanců. 

 

MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-24/MIN/KAN (131.76 kB) z 19. 3. (od 23. 3.) 

MO MZ, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců veřejných zaměstnavatelů, který zaměstnává méně než 50 osob. 

- veřejní zaměstnavatelé smí od 30. 3. umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech příslušný test. Zaměstnavatelé zajistí testy nejpozději do 23. 3. První testy nejpozději v termínu od 23. 3. do 30. 3., poté frekvence 1x za týden. Dále uvedeny povinnosti zaměstnanců. Za veřejné zaměstnavatele se považují mimo jiné obce, veřejné vysoké školy, bezpečnostní sbory či armáda, netýká se škol a školských zařízení (vyjma určených škol, viz předchozí MO). První testy nejpozději v termínu od 23. 3. do 30. 3., poté frekvence 1x za týden. Dále uvedeny povinnosti zaměstnanců. 

 

MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-22/MIN/KAN (340.46 kB) z 15. 3. (od 17. 3.) 

Změna MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN z 1. 3. 2021, ve znění MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-21/MIN/KAN z 5. 3. 2021 

Týká se povinného testování zaměstnanců zaměstnavatelů, kteří jsou podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem. 

Nově rozšířeno u zaměstnavatelů zaměstnávajících 10 až 49 osob. 

 

9.3.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 40555/2020-5/MIN/KAN (130.04 kB) z 8. 3. účinnost od 9. 3.2021

Týká se nařizování karantény a izolace.

Toto MO rozšiřuje MO MZ, č. j. MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN z 2. 3., kdy se ukončuje izolace osob, u kterých byla zjištěna tzv. „jihoafrické mutace“ viru po 14 dnech ode dne odběru prvního pozitivního testu, RT-PCR testem s negativním výsledkem. Stejně se postupuje u ukončení karantény, provedením RT-PCR testu s negativním výsledkem. V ostatních ustanoveních zůstává MO MZ, č. j. MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN z 2. 3. o nařizování a ukončování izolace a karantény beze změn.

 

MO MZ, č. j. MZDR 9807/2021-1/MIN/KAN (129.7 kB) z 8. 3. účinnost od 9. 3.2021

Týká se všech subjektů provozující laboratoře zajišťující vyšetření vzorků pomocí RT-PCR testu. Laboratořím se nařizuje zjišťovat podezření či potvrzení „britské“, „brazilské“ či „jihoafrické“ mutace viru.

 

MO MZ, č. j. MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN (146.54 kB) z 5. 3.2021 

Povinné testování zaměstnanců u veřejných zaměstnavatelů nad 50 osob. 

MO, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců veřejných zaměstnavatelů. 

Týká se územních samosprávných celků (tzn. včetně obcí). 

Povinnosti rozděleny na: 

- zaměstnavatele, který zaměstnává minimálně 50 osob, 

(přítomnost na pracovišti pouze za podmínky testu!) 

- zaměstnavatele, který zaměstnává méně než 50 osob. 

Dále stanoveny povinnosti zaměstnanců. 

 

MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-19/MIN/KAN (155.53 kB) z 5. 3.2021 

Antigenní testování zdravotní a sociální služby – pacienti. 

MO, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 pacientů, kterým poskytuje dlouhodobou lůžkovou péči, a uživatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě. 

Týká se poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb. 

Tímto MO zrušeno od 9. 3. MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-6/MIN/KAN z 20. 11. 2020 

 

MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN (161.62 kB) z 5. 3.2021 

Antigenní testování zdravotní a sociální služby – zaměstnanci. 

MO, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících dlouhodobou lůžkovou péči nebo domácí péči a poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatelům pečovatelské služby. 

Týká se poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb. 

Tímto MO zrušeno od 9. 3.: 

MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-7/MIN/KAN z 20. 11. 2020 

MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-8/MIN/KAN z 20. 11. 2020 

MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-13/MIN/KAN z 14. 2. 

 

MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-18/MIN/KAN (158.04 kB) z 5. 3.2021

Antigenní testování obyvatelstvo. 

MO, kterým se stanoví pravidla pro provádění vyšetření poskytovateli zdravotních služeb zařazenými do sítě antigenních odběrových center. 

Podmínky nařizování izolace. 

Tímto MO zrušeno od 9. 3. MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-14/MIN/KAN z 1. 3. 2020 

 

MO MZ, č. j. MZDR 60890/2020-2/MIN/KAN (120.85 kB) z 5. 3.2021 

Povinné hlášení výsledků do ISIN. 

MO, kterým se stanoví pravidla pro hlášení výsledků POC antigenních testů do Informačního systému infekčních nemocí. 

Týká se poskytovatelů zdravotních služeb. 

Tímto MO zrušeno od 9. 3. MO MZ, č. j. MZDR 60890/2020-1/MIN/KAN z 21. 12. 2020 

 

MO MZ, č. j. MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN (150.9 kB) z 2. 3. (od 3. 3.) 

Týká se nařizování karantény a izolace. 

- v případě nařízení karantény osobě sdílející společnou domácnost s pozitivně testovanou osobou, kdy ve společné domácnosti nelze pozitivně testovanou osobu izolovat v samostatném prostoru nebo nelze dodržet rozestup nejméně 2 metry, nebo dochází k fyzickému kontaktu s pozitivně testovanou osobou, se karanténa ukončuje nejdříve 14 dní ode dne, kdy byl proveden pozitivní osobě odběr diagnostického vzorku prokazující přítomnost viru SARS-CoV-2;  

Tímto MO zrušeno od 3. 3. MO MZ, č. j. MZDR 40555/2020-3/MIN/KAN z 26. 2. 

 

MO MZ, č. j. MZDR 1596/2021-2/MIN/KAN (120.61 kB) z 1. 3.

Změna MO MZ, č. j. MZDR 1596/2021-1/MIN/KAN z 13. 1. 2021

Týká se poskytovatelů v oboru všeobecného praktického lékařství, registrace zájemců o očkování v prostředí ISIN.

 

MO MZ, č. j. MZDR 1595/2021-2/MIN/KAN (124.32 kB) z 22. 2. účinnost od 23. 2.2021 

Změna MO MZ, č. j. MZDR 1595/2021-1/MIN/KAN z 13. 1. 

Týká se očkování. Změna ve vydávání certifikátů o dokončení očkování, tento bude vytištěn a osobně předán pouze na požádání (jinak se zasílá elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v registraci nebo lze stáhnout z očkovacího portálu). 

 

OO MZ, č. j. MZDR 20599/2020-56/MIN/KAN (346.34 kB) z 14. 2. 2021 (od 15. 2.) 

OO MZ o podmínkách vstupu do ČR. 

Tímto OO zrušeno OO MZ, č. j. MZDR 20599/2020-53/MIN/KAN z 3. 2. 

 

MO MZ, č. j. MZDR 1596/2021-1/MIN/KAN (318.88 kB) z 13. 1. (od 14. 1.)

Týká se poskytovatelů zdravotních služeb, elektronická hlášení a informace v souvislosti s očkováním osob, využívání Centrálního rezervačního systému.

 

MO MZ, č. j. MZDR 62040/2020-1/MIN/KAN z 23. 12. (od 24. 12.) 

Týká se provozovatelů spaloven nebezpečných odpadů odstraňujících infekční odpady ze zdravotnických nebo obdobných zařízení. 

 

MO MZ, č. j. MZDR 51822/2020-1/MIN/KAN z 20. 11. (od 23. 11.) 

Týká se opatření u provozovatelů zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

 

MO MZ, č. j. MZDR 13719/2020-3/MIN/KAN z 19. 10.  s účinností od 21. 10.2020 

Týká se poskytovatelů zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče a poskytovatelů sociálních služeb v souvislosti s vyčleněním prostor s lůžkovou kapacitou, zajištění personálního zabezpečení, sledováním zdravotního stavu osob, stanovení hygienicko-epidemiologických opatření atd. 

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 13719/2020-1/MIN/KAN z 27. 3. (od 21. 10.) 

 

Mimořádné opatření krajské hygienické stanice č.1/2020 (1.34 MB) 

nošení ochranných prostředků dýchacích cest, Ústecký kraj