Obsah

Zpět

Slovo starostky 2017

Vážení spoluobčané,

máme konec předposledního roku čtyřletého volebního období, a tak dalším „Slovem starosty 2017“ si dovoluji zrekapitulovat letošní rok, který se nesl za mé volební období největším investováním a budováním. Ne vše, co jsme si na letošní rok naplánovali, se ale zrealizovalo nebo dotáhlo do konce. Příčinou je narůstající nesmyslná administrativa a finance.

 

Hned na začátku roku 2017 se pokračovalo v položení kabelů a nových lamp veřejného osvětlení v části Třebušína, což bylo dokončeno v květnu. Tato investice nás vyšla na 930 tis. Kč. Podotýkám, že výměna VO nebyla v plánu obce. Obec obdrží výpověď od ČEZu, který pokládá vedení do země, a tak my jsme nuceni vybudovat nové VO, protože chceme, aby se svítilo. V návaznosti na VO jsme nechali vybudovat v ulici Kačerovka zbytek VO, kde nebylo a dva občané si na vlastní náklady nechali dovézt  zemí elektřinu ke svým domům. Také se udělal nový asfaltový povrch na konec ulice, vše za 468 tis Kč. V Kotelicích byla udělána nová část komunikace před Křikavovými, včetně nájezdů, neboť při každém prudkém dešti docházelo ke splavování na silnici. Celková hodnota díla byla 437 tis. Kč. Z programu obnovy venkova jsme žádali o dotaci, avšak nám nebyla schválena. Další investicí do komunikace byl nový povrch před OÚ za částku 200 tis. Kč, kde jsme získali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 50%. Několikrát do roka se stále dokola v obcích opravují štěrkové komunikace, které se při každém prudkém dešti splaví. Postupně prohlubujeme i příkopy. Do těchto oprav obec každý rok investuje též nemalé finance. V měsíc únoru až dubnu jsme se konečně přes letitá jednání a upozorňování na havarijní stav dočkali opravy mostku z Třebušína směrem na Řepčice.

 

Po letech pátrání a oslovování odborníků z řad různých stavitelů a projektantů zjistili, kde pod dvěma byty v DPS - v celé šířce včetně chodby - bylo stále mokro. V jednom bytě nebyl napojen odpad od kuchyňského dřezu a sprchové vaničky do kanalizačního potrubí a voda celá leta tekla pod dům. Opravy byly uhrazeny z pojistné smlouvy.

 

Naši pracovníci na jaře zbourali čekárnu v Třebušíně, která stála na cizím pozemku a jejíž stav byl havarijní. V Řepčicích se v zimě provedl ozdravný ořez lip a odvedla se dešťová voda, která při lijácích tekla směrem od Homole. Voda splavovala dvůr Litošových a natékala do domu Blažkových. Naše obce leží v kopcích, proto jsou s přívalovou vodou neustálé problémy a její odvedení nás stojí nemalé finance. Letos bylo ještě provedeno odvedení vody v Dolním Týnci před č .p. 12. Zatím jsme nezrealizovali odvedení dešťové vody, která v loňském roce 3x vytopila sklepy v č. p. 89 Pod Trojhorou. Tam je malý nátok do potrubí, který nepobere vodu valící se z polí, a navíc je rozsypaný kamenný kanál pod komunikací. V obci Horní Týnec je rozpracován projekt na odvedení dešťové vody společně s povrchy návse. To bychom rádi zrealizovali v příštím roce.

 

V současné době se zpracovává studie odvedení splaškové vody v Horním Týnci a Řepčicích. Tato studie

by se dále rozpracovávala u dalších obcí, kde není kanalizace, protože každá obec je jiná. V obci Řepčice byl proveden hydrogeologický průzkum vody.

 

Zrealizovali jsme pokládku vedení vodovodního řadu pro domky pod Trojhorou a kanalizační stoky od Kubištů směr Zababeč. V současné době se vyřizuje kolaudace a předání díla SvS Teplice. Administrativní zpracování všech podkladů je velice náročné až nepochopitelné. Obec zrealizuje dílo pod jejich dohledem, uhradí za toto dílo 2 434 000,- Kč a předá dílo do správy, které bude několik let bezporuchové a ziskové.

Ve stodole chovatelů byla natažena nová elektřina a revize za částku 19 803,-, aby vše splňovalo platné normy. V lednu 2017 jsme se zúčastnili dražby pozemků za stodolou chovatelů, kde obec vydražila pozemky ve výměře 3 802m2 za částku 260 000,-Kč. Tyto pozemky jsou v územním plánu vedené jako plochy smíšené obytné.

 

Před obecním úřadem jsme dokončili opěrnou zeď a osadili zrenovovaným původním oplocením za částku 139 945,-Kč. V částce je započítáno i loňské ztracené bednění.

 

Jak jste již určitě všichni informování, tak od 1. 8. 2017 Obec zřídila v přízemí budovy školy vlastní mateřskou školu s provozem od 6,00 do 16,30 hodin. První patro bylo pronajato Svobodné základní škole, o.p.s., kde nám měsíčně škola hradí pronájem 12 500,- Kč. Vznikly zde tedy dva nové subjekty, ale Hygienická stanice nebrala v úvahu, že zde navazují subjekty se stejným využitím (škola, školka), a vše se muselo nově zrealizovat. Já, moji vrstevníci i mé děti mohli navštěvovat toto zařízení, ale dle Hygienické stanice bylo všechno špatně. Protože máme zájem, aby budova byla obývána, tak jsme se o prázdninách pustili do oprav. Opravili jsme vrzající podlahy ve dvou třídách, položili nové lino a postavili nové sociální zařízení v přízemí a prvním patře. Při té příležitosti jsme nechali v patře vybudovat dvě sprchy pro případ, kdyby došlo k nějaké nepředvídatelné události a museli jsme ve škole na čas např. umístit občany z DPS. V kuchyni bylo potřeba rozšířit pracovní plochy a zvětšit regály, protože se navýšila kapacita obědů z 50 na 80. Museli jsme položit dlažbu a osadit umyvadlo s bojlerem ve škrabárně na brambory. Pro personál kuchyně jsme vybudovali též nové sociální zařízení.

Sociální zařízení v MŠ a SŠ vybudovala firma za částku 857 000,-. Kč Na sociální zařízení jsme získali dotaci ve výši 200 000,- Kč z Fondu ústeckého kraje. Dále v budově jsme museli poopravit střechu (je v havarijním stavu a nová nás bezpodmínečně čeká v následujícím roce). Ve sklepích nové odpadní potrubí, provedla se oprava elektroinstalace v kuchyni a ve školce s přidání několika vypínačů a zásuvek a nových světel (vše dle potřeb nového provozu), výmalba školky, zařízení školky, dodání okenních okapniček, tam kde chyběly, a zvenčí nátěr oken. V kotelně se na kotle instalovala nová čerpadla a elektronika s tím, že kotle budou reagovat na venkovní teplotu. Doposud se topí pouze v jednom kotli. Očekáváme od toho úsporu energie i uhlí. Tyto“ již malé související opravy“ stály 631 490,-Kč. A to naši pracovníci VPP p. Alois Vlček, Josef Karel, Milan Botoš, Luboš a Vojtěch Bulínovi celé prázdniny vypomáhali se stavebními pracemi. Dále vybudovali škrabárnu brambor a sociální zázemí pro personál (zednické práce, obklady a následně se stěhováním a úklid a finalizování stavby – kliky, nátěry, atd.). Také dětské herní prvky na hřišti prošly opravou, protože některé dřevo bylo ztrouchnivělé.

 

Po rozjetí celého provozu jsme v měsíci říjnu zjistili, že kino a WC v prvním patře nejsou připojeny na kanalizaci a letitý zápach v kině byl způsoben ucpávající se kanalizací, která vede od kina do polorozpadlé žumpy u zadního vchodu. Zvýšeným provozem se totiž kanalizace ucpala a splašky začaly vytékat v kotelně, kde kdysi bylo sociální zařízení. V současné době musíme jednou měsíčně vyvážet žumpu za kinem a musíme tuto větev nechat dovést do kanalizace, která je vedená u lip. Do kanalizace u této budovy je napojena pouze školka a kuchyň, a to jsou právě takoví ti kostlivci, kteří vykukují z té staré skříně. V mateřské škole a v kuchyni pracuje úplně nový personál. Kapacita školky je 25 dětí a stav je naplněn. Paní ředitelka musela dokonce i 5 dětí odmítnout. Troufnu si říci, že spolupráce se Svobodnou základní školou, Mateřskou školou a Obcí je výborná. Je tam přátelská atmosféra.

 

Obec zavedla mobilní rozhlas (což jsou SMS zprávy), aby občané byli informováni o všech událostech v obci. Většina občanů je ráda, že tyto informace dostane, ale někteří o tuto službu nemají zájem z toho důvodu, že prý jim zahlcujeme mobil SMS. Nikomu nic nenutíme, ale je to jedna z dalších možností, jak se dovědět, co se v obci děje. Pokud jste tak doposud neučinili a rádi byste se připojili, zavolejte na OÚ a my vám tuto službu zavedeme. Případně se můžete přihlásit na internetových stránkách Obce Třebušín.

Opět zde musíme zmínit otázku odpadového hospodářství. Uvádíme data do konce listopadu 2017. Můžeme konstatovat, že se náklady se 14 denním cyklem vývozu komunálního odpadu snížily za rok o částku 55 270,- Kč. Celkové naše náklady po odpočtu tříděného odpadu a výkupu železa jsou ve výši 578 782,- Kč. Obec do konce listopadu 2017 doplácí částku 231 782,- Kč. Ráda bych apelovala na všechny občany, aby ještě více třídili odpad a tím pomohli snížit náklady. Naším největším problémem je místo s kontejnery ve dvoře v Třebušíně, které se v létě proměňovalo - po vývozu kontejnerů a úklidu celého prostoru - opět ve skládku všemožného odpadu. Je třeba si uvědomit, že toto místo není sběrný dvůr. Bohužel jsme doposud nenalezli stoprocentní řešení tohoto problému. V září jsme na stodolu naistalovali ceduli se sdělením, k jakému účelu je toto místo určené. Následně byl nainstalován kamerový systém. Můžeme říci, že oproti létu se situace velice změnila. V současné době se zpracovává projekt na zpevnění plochy, a protože je vyhlášen dotační program na sběrná místa, rádi bychom to přizpůsobili podmínkám dotace.

 

Od jara opět pokračovaly práce na Kalichu, kde Sdružení hrady českého středohoří  vyčistilo a obnovilo sklep paláce, byl proveden archeologický odkryv a konzervace zdiva budovy pod palácem, konzervace základu donjonu a úprava prostoru pro vyhlídku, sanace bašty vysunutého zemního opevnění a archeologický odkryv a konzervace reliktů dělostřelecké galerie na severní skále.

 

V roce 2017 byly uspořádány následující akce pro děti a dospělé. Byly jimi: 2x Severský filmový festival v kině, Pálení čarodějnic v Třebušíně, Kotelicích a Řepčicích. (V Řepčicích se občané na návsi několikrát za léto sešli u ohýnku a společně se pobavili. Pro děti upořádali různé soutěže.) Další akcí byla Slavnost květů, MDD, v létě bylo dvakrát venkovní promítání, Rozloučení s prázdninami s promítáním filmů pro děti a dospělé v kině, 2x turnaj v badmintonu, Dlabání dýní, Rozsvícení stromečku, jarní zájezd do divadla do Prahy a vánoční besídka v areálu p. Tintěry, která opět měla velice pozitivní ohlas.

 

Životních jubileí se v roce 2017 dožili: Jana Drábková, Jarmila Jelínková, Jaroslava Bulínová, Jaroslav Bulín, Stanislava Tuháčková, Tomáš Drobný, Anna Drábková, Jiřina Jandová, Přemysl Kouba, Slavoj Kubišta, Jaroslava Vaněčková, Otto Čepelák, Helena Pincová, Božena Dunčková, Jaroslav Tatarkovič, Jana Kopecká, Jaroslava Peksová, Ladislav Havlice, Jiří Vlk, Václav Starý, Bohumil Krýsl, Judita Legnerová a Vlasta Šandová.

Přivítali jsme 3 nové občánky.

 

Ráda bych tímto Slovem starosty poděkovala sponzorům, kteří přispěli obci: obyvatelé osady Klokoč 5000,- Kč na Husitské slavnosti, p. Martin Kodl 20 000,- Kč na opravu komunikace v Kotelicích,. p. Stanislav Hůrka 2000,-Kč, Volodymyr Kozdrovskyj- stavění podia na návsi,

p. Jaroslavu Tintěrovi za půjčení prostor na besídku a p. Jiřině Poblové za vynikající sladké sponzorské dary na naše společenské akce.

 

Přeji Vám ze srdce překrásné Vánoce… a Silvestr ať vykouzlí, štěstí, lásku, úsměv na tváři, ať se Vám v novém roce všechno vydaří.

 

 

Informace Obecního úřadu

Pracovní doba: Po 7,30 - 17,00

Út 7,30 - 15,00

St 7,30 - 17,00

ČT 7,30 - 15,00

Pá 7,30 -12,00

Poplatek za odpad 2018 je ve stejné výši 500,- Kč za osobu. Odpad dle Obecně závazné vyhlášky musí být uhrazen do 31. 3. 2018 nebo do tohoto data polovina a to 250,- Kč a druhá polovinu do 31. 7. 2018. Poplatek za psa je ve výši 100,- Kč.

Poplatky uhraďte buď osobně na OÚ nebo na účet č. 3327471/0100, variabilní symbol je číslo popisné nebo evidenční a rok 2018

Telefon:

pevná linka: 416791118

pevná linka: 416791131

mobilní: 734674109 (starostka-služební mobil)

mobilní: 734674119 (místostarosta-služební mobil)

E-mail: obec@trebusin.cz

ID datové schránky:q2ia36h

 

 

 

Dana Legnerová

starosta

Vyvěšeno: 30. 12. 2017

Datum sejmutí: 31. 1. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět