Obsah

Dokumenty související s Covid-19

Jak žít spolu a s virem Covid-19

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

 

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 1.6.2020

MO školy a školská zařízení

MO MZ, č. j. MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN (od 1. 6.)

Týká se osobní přítomnosti žáků a studentů na vzdělávání.

Zrušen zákaz pro žáky základních škol či tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování, a na žáky základní školy speciální a na děti přípravného stupně základní školy speciální.

Nově výjimka pro žáky středních škol a konzervatoří za účelem praktického vyučování, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků.

Nově výjimka od 8. 6. pro žáky 2. stupně základní školy a střední školy nebo konzervatoře a studenty vyšší odborné školy za účelem konání konzultací či třídnických hodin, přičemž docházka není pro tyto žáky nebo studenty povinná a tito žáci a studenti musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků nebo studentů.

Tímto MO zrušeno MO MZ č.j. MZDR 20584/2020-2/MIN/KAN z 19. 5. 

 

MO poskytovatelé zdravotnických služeb a KHS

MO MZ, č. j. MZDR 16211/2020-3/MIN/KAN (od 1. 6.)

Týká se postupů poskytovatelů zdravotních služeb a KHS v souvislosti s ukončením karantény.

Tímto MO zrušeno MO MZ č.j. MZDR 16211/2020-1/MIN/KAN z 15. 4. 

 

26.5.2020

Zrušení mimořádného opatření

ZRU MO MZ, č. j. MZDR 12744/2020-4/MIN/KAN (od 26. 5.)

Týká se zrušení MO MZ, které vymezovalo hodiny pro seniory v době od 08:00 do 10:00 v maloobchodním prodeji.

Tímto MO zrušeno MO MZ č.j. MZDR 12744/2020-2/MIN/KAN z 23. 3. 

 

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 26.5.2020

MO nošení OOP - zakrývající nos a ústa rouškou, ústenkou

MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-19/MIN/KAN (od 26. 5.)

Týká se zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest. Oproti předchozímu MO jsou zde změny:

Platilo – zákaz se nevztahuje na řidiče ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob.

Nově platí – zákaz se nevztahuje na osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení.

Nově se zákaz nevztahuje na plavčíky, trenéry a instruktory, vykonávající činnost u bazénů, udržující zpravidla rozestup od jiných osob alespoň 2 metry.

Tímto MO zrušeno MO MZ č.j. MZDR 15757/2020-18/MIN/KAN z 19. 5. (od 25. 5.)

 

MO provozovny a provoz služeb

MO MZ, č. j. MZDR 20581/2020-3/MIN/KAN (od 26. 5.)

Týká se omezení u provozoven a služeb.

Platilo – omezena činnost holičství a kadeřnictví tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat pravidlo – holič nebo kadeřník při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít.

Nově platí – omezena činnost holičství a kadeřnictví tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat pravidlo – holič nebo kadeřník při výkonu své práce používá ochranu dýchacích cest, bránící šíření kapének.

Platilo – omezeny provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologie tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat pravidlo – osoba poskytující tuto službu při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít.

Nově platí – omezeny provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologie tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat pravidlo – osoba poskytující tuto službu při výkonu své práce používá ochranu dýchacích cest, bránící šíření kapének.

Tímto MO zrušeno MO MZ č.j. MZDR 20581/2020-2/MIN/KAN z 19. 5. (od 25. 5.)

 

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví

OO MZ, č. j. MZDR 20599/2020-3/MIN/KAN (od 26. 5.)

Týká se opatření na státní hranici, zákaz vstupu s výjimkami, povinností KHS, subjektů, které přijímají cizince za účelem ekonomické činnosti, přeshraničních pracovníků, zastavení přijímání žádostí o víza s výjimkami atd.

Tímto MO zrušeno MO MZ č.j. MZDR 20599/2020-1/MIN/KAN z 15. 5.

 

Opatření obecné povahy  Vlády ČR

OOP Vlády ČR (od 26. 5. do 13. 6.)

Týká se úpravy opatření na státní hranici. Dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic ČR na pozemní hranici se SRN, Rakouskem a vzdušné hranici. Navazuje svým obsahem na předchozí, ale rozšiřuje seznam míst určených pro překračování hranice. Vnitřní vzdušnou hranici bude nově možné překračovat také na některých dalších letištích.

Toto opatření obecné povahy ruší opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ze dne 4. 5.

 

 

21.5.2020

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 25.5.2020 od 0:00hod

MO nošení OOP - zakrývající nos a ústa rouškou, ústenkou

MO MZ č. j.: MZDR 15757/2020-18/MIN/KAN (od 25. 5.)

Týká se zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest od 25. 5. Oproti předchozímu MO je zde změna v tom, že zákaz se týká pouze:

- ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště,

- v prostředcích veřejné dopravy,

- na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

 

MO hromadné akce maximální počet 300 osob

MO MZ č. j.: MZDR 20588/2020-2/MIN/KAN (od 25. 5.)

Týká se zákazu nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, dále sňatečných obřadů a účasti na bohoslužbě od 25. 5.

Oproti předchozímu MO je tam více uvolnění, hlavní změnou je úprava maximálního počtu osob ze 100 na 300.

 

MO školy a školská zařízení

MO MZ č. j.: MZDR 20584/2020-2/MIN/KAN (od 25. 5.)

Týká se osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., a při akcích pořádaných těmito školami, osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., přítomnosti osob z řad veřejnosti při praktických zkouškách maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky či absolutoria a pořádání vícedenních akcí školami pro děti v mateřských školách nebo pro žáky základních a středních škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb. od 25. 5.

Oproti předchozímu MO se zákaz nevztahuje na žáky 1. stupně základní školy a dětí v přípravné třídě základní školy, přičemž docházka není pro tyto žáky a děti povinná a tito žáci a děti musí tvořit neměnné skupiny nejvýše 15 žáků či dětí, zákaz se však vztahuje na žáky základních škol či tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování, a na žáky základní školy speciální a na děti přípravného stupně základní školy speciální.

Dále se zákaz nevztahuje na žáky či studenty za účelem jejich hodnocení zkouškou nebo komisionálním přezkoušením stanovenými právními předpisy nebo zkouškou vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu podle školského zákona nebo konání mezinárodně uznávaných zkoušek za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob v místě zkoušky nebo přezkoušení, studenty vyššího odborného vzdělávání za účelem zkoušek, klasifikovaných zápočtů a zápočtů za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob v místě zkoušky, klasifikovaného zápočtu nebo zápočtu a za účelem realizace praktické přípravy a žáky ve střední škole zřízené Ministerstvem spravedlnosti, vše za určitých podmínek.

 

MO provozovny a provoz služeb

MO MZ č. j.: MZDR 20581/2020-2/MIN/KAN (od 25. 5.)

Týká se omezení :

- provozovny stravovacích služeb,

- prodej nebaleného pečiva,

- provoz maloobchodních prodejen potravin se samoobslužným prodejem,

- provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť,

- provoz zoologických zahrad a botanických zahrad,

- provoz knihoven,

- prodej oděvů a obuvi,

- činnost holičství a kadeřnictví,

- provozovny manikúry, pedikúry, masáží a kosmetických služeb,

- provoz muzeí, galerií, výstavních síní a dalších podobných zařízení,

- provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů,

- provoz ubytovacích zařízení,

- provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,

- provoz vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních sportovišť,

- provoz hradů, zámků a dalších podobných kulturních památek,

- provozovny činností, které jsou živností podle živnostenského zákona, a při kterých je porušována integrita kůže,

- přírodní koupaliště a umělá koupaliště (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště),

- sauny.

Zakazuje se konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje nikoli v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě pobývat za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. méně než 10 metrů.

 

MO zdravotnická zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb

MO MZ č. j.: MZDR 16214/2020-3/MIN/KAN (od 25. 5.)

Týká se omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb tak, že poskytovatelé zdravotních služeb lůžkové péče a zařízení sociálních služeb v pobytové formě a odlehčovací sociální služby v pobytové formě musí dodržovat od 25. 5. některá stanovená pravidla (řešeny hlavně návštěvy).

Tímto MO zrušeno MO MZ č.j. MZDR 16214/2020-1/MIN/KAN z 15. 4.

 

MO poskytovatelé lázeňské léčebně rehabilitační péče

MO MZ č. j.: MZDR 13285/2020-4/MIN/KAN (od 25. 5.)

Týká se omezení poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících lázeňskou léčebně rehabilitační péči od 25. 5. v oblasti stravování a skupinových léčebných procedur. Oproti předchozímu MO uvolněny opatření v ubytování.

Tímto MO zrušeno MO MZ č.j. MZDR 13285/2020-2/MIN/KAN z 24. 4.

 

MO poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby

MO MZ č. j.: MZDR 13742/2020-3/MIN/KAN (od 25. 5.)

Týká se poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě od 25. 5.

Nařizuje se, aby přijímali osoby za účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních (včetně přeložení od jiného poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb) až poté, co podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Oproti předchozímu MO zrušena povinnost umístění těchto osob po dobu 14 dnů od jejich přijetí do samostatného pokoje.

Tímto MO zrušeno MO MZ č.j. MZDR 13742/2020-1/MIN/KAN z 29. 3.

 

MO fotbal Teplice Liberec

MO MZ č. j.: MZDR 20588/2020-3/MIN/KAN

Týká se fotbalového zápasu mezi FK Teplice a FC Slovan Liberec v rámci Fortuna Ligy 23. 5. s určitými omezeními, a to odchylně od mimořádného opatření MZ z 15. 5., č. j. MZDR 20588/2020-1/MIN/KAN, které se jinak na konání tohoto fotbalového zápasu plně použije. MZ stanovilo částečnou výjimku, aby se tento fotbalový zápas mohl konat i v čase před další vlnou rozvolnění restriktivních opatření.

 

 

20.5.2020

aktuální informace DÚK

stále i po 25.5.2020 omezené linky DÚK (autobusy i vlaky)

 

19.5.2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 19.5.2020

Č. j.: MZDR 15757/2020-16/MIN/KAN s účinností od 19. 5. do 25. 5.

Úprava zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků s výjimkou.

Platilo:

osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti.

Od 19. 5. platí:

osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti nebo osoby blízké.

Navíc od 19. 5. s výjimkou:

osob, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie 3. nebo 4. pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem a dále osob, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie 3. nebo 4.

Navíc od 19. 5. s výjimkou:

zaměstnance při pobytu v kanceláři jakožto na svém pracovišti, pracuje-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby.

Dále změna plnění podmínek u organizátorů provádění autorského díla, tvůrců a výrobců audiovizuálních děl nebo pořadů.

Tímto MO zrušeno MO MZ č.j. MZDR 15757/2020-14/MIN/KAN z 11. 5.

 

Zápis z jednání krizového štábu Litoměřice 18.5.2020

 

17.5.2020

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví

OO MZ č. j.: MZDR 20599/2020-1/MIN/KAN s účinností od 18. 5.

Týká se opatření na státní hranici, zákaz vstupu s výjimkami, povinností KHS, přeshraničních pracovníků, zastavení přijímání žádostí o víza s výjimkami atd.

 

Zrušení mimořádného opatření

Zrušení MO MZ, č. j.: MZDR 15757/2020-15/MIN/KAN s účinností od 18. 5.

Zrušení MO MZ č.j.: MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN z 9. 4., kde MZ nařizovalo všem orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci svých pracovišť dodržovaly v souvislosti s nouzovým stavem některá hygienicko-epidemiologická pravidla provozu (např. omezení osobního kontaktu, upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem, při osobním kontaktu přijetím opatření zabraňujících přímému kontaktu bez bariéry do 2 metrů, vytvořením podmínek pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry, rozmístěním stojanů pro dezinfekci rukou do klientských prostor atd.)

 

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví 

MO hromadné akce

MO MZ, č. j.: MZDR 20588/2020-1/MIN/KAN s účinností od 18. do 25. 5.

Týká se omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů.

Zákaz pobývání na veřejně dostupných místech v počtu více než 10 osob s výjimkami, úpravy v konzumaci potravin na veřejnosti. Zakazuje se divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona.

Některá omezení při sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění dalších podmínek, při konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob za splnění dalších pravidel, při organizovaném tréninku sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti za splnění dalších pravidel, při účasti na sňatečném obřadu a bohoslužbě za splnění dalších pravidel.

 

MO školy

MO MZ č. j.: MZDR 20584/2020-1/MIN/KAN (od 18. do 25. 5.)

Týká se osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a při akcích pořádaných těmito školami, zákaz osobní přítomnosti s určitými výjimkami.

Dále zákaz osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, zákaz se nevztahuje na střediska volného času za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 účastníků ve skupině.

Dále uložení některých dalších podmínek pro osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole, osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou.

Dále některá další nařízení spojená před prvním vstupem do školy atd.

 

MO stravovací a ubytovací služby

MO MZ č. j.: MZDR 20581/2020-1/MIN/KAN s účinností od 18. do 25. 5.

Týká se provozu provozoven stravovacích služeb a ubytovacích služeb.

Zakazuje se provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby, přítomnost veřejnosti ve vnitřních bazénech a v saunách, provádět prohlídky vnitřních prostor v hradech a zámcích a provozovat činnost, které jsou živností podle živnostenského zákona, a při kterých je porušována integrita kůže.

Dále omezení některých činností při maloobchodním prodeji, farmářských a ostatních trzích, zoologických a botanických zahrad, knihoven, prodeji oděvů, činnosti holičství, kadeřnictví, manikúr, pedikúr, masáží a kosmetických služeb, provoz muzeí, galerií, výstavních síní, divadel, kin, koncertních síní a cirkusů, provozu venkovních prostor provozovny stravovacích služeb, provozu nákupních center s prodejní plochou přesahující 5.000 m a provozu vnitřních sportovišť.

 

MO sociální služby

MO MZ č. j.: MZDR 20593/2020-1/MIN/KAN s účinností od 18. do 25. 5., některá opatření do 8. 6. a některá do 22. 6.

Týká se omezení zařízení sociálních služeb a poskytovatelů sociálních služeb.

 

 

12.5.2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 12.5.2020 do 25.5.2020

MO MZ č. j.: MZDR 15757/2020-14/MIN/KAN (od 12. 5. do 25. 5.)

Týká se nošení OOP, oproti původnímu MO rozšířeno s výjimkou:

 • dětí, žáků, studentů, účastníků vzdělávání, účastníků přijímacího řízení, členů zkušebních komisí a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku, osob ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb v rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m ,
 • studentů, účastníků přijímacího řízení, akademických pracovníků, členů zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách podle zákona č. 111/1998 Sb., pokud je zachován rozestup nejméně 1, 5 m a pokud je v místnosti maximálně 15 osob,
 • pacientů a zdravotnických pracovníků po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotní péče.

Tímto MO se ruší se MO ze dne 4. 5., č. j. MZDR 15757/2020-13/MIN/KAN.

 

7.5.2020

Zápis z jednání krizového štábu Litoměřice 7.5.2020

 

Sb.83 zákon č. 228 - 231 rok 2020

228. Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2

229. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

230. Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

231. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

 

Sb.84 vyhláška č. 232 - 233  rok 2020

232. Vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020

233. Vyhláška o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2

 

Sb.85 zákon č. 234 rok 2020

234. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

 

Sb.86 Usnesení vlády ČR č.235

 

 

6.5.2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 5.5.2020

Č. j.: MZDR 15757/2020-13/MIN/KAN  s účinností od 5. 5.2020

Týká se nošení OOP. Výjimky z povinnosti nošení roušek na veřejnosti rozšířeny pro pedagogické pracovníky v MŠ a pečující osoby v dětské skupině, děti, žáky, studenty, účastníky vzdělávání a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku, osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb v rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m a osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů.

Tímto MO zrušeno MO MZ č.j. MZDR 15757/2020-10/MIN/KAN z 30. 4.

 

5.5.2020

Sb.82 Usnesení vlády ČR č. 225 - 227 rozesláno dne 4.5.2020

UV č. 506 (vyhlášené pod č. 225/2020 Sb.) od 11. 5.

Tímto UV se zrušuje UV č. 200 z 12. 3. (vyhlášené pod č. 73/2020 Sb., Sbírka zákonů č. 31/2020).

Týkalo se některých zákazů dopravců v mezinárodní silniční osobní dopravě, dopravců v mezinárodní drážní osobní dopravě a dopravců v přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě.

Zákaz pro jiná letiště než letiště Václava Havla (Praha Ruzyně) zůstal v platnosti.

 

UV č. 511 (vyhlášené pod č. 226/2020 Sb.) od 11. 5.

Týká se zákazu vstupu na území ČR s výjimkami, podmínek pro osoby, které vstoupí na území ČR a s tím spojených povinností KHS, přeshraničních pracovníků, přijímání žádostí o víza atd.

 

UV č. 512 (vyhlášené pod č. 227/2020 Sb.) od 11. 5.

Tímto UV se zrušuje UV č. 404 z 9. 4. (vyhlášené pod č. 158/2020 Sb., Sbírka zákonů č. 58/2020).

Týkalo se pracovních povinností některých žáků a studentů.

A dále zrušení části UV č. 207 z 13. 3. (vyhlášené pod č. 79/2020 Sb., Sbírka zákonů č. 32/2020).

Týkalo se pracovních povinností studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol.

 

4.5.2020

Zápis z jednání krizového štábu Litoměřice 4.5.2020

 

1.5.2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 1.5.2020

Č. j.: MZDR 15757/2020-10/MIN/KAN 

Týká se nošení OOP. Výjimky z povinnosti nošení roušek na veřejnosti rozšířeny pro osoby se závažným duševním onemocněním (jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu). Roušku nebudou muset mít nasazenu také moderátoři a redaktoři televizních a rozhlasových pořadů, pokud budou ve studiu sami, herci a tanečníci v divadlech či při natáčení, umělci při provádění autorského díla a jiné osoby vystupující v audiovizuálních dílech nebo pořadech a děti mladší sedmi let při pobytu v mateřské škole či v dětské skupině. Některé skupiny mají dále podmínku přísných dodržování např. dezinfekce, vystupující umělci negativní PCR test.

Tímto MO zrušeno MO MZ č.j. MZDR 15757/2020-2/MIN/KAN z 9. 4.

 

Sb.80 Usnesení ČR č. 219 - 222 rozesláno dne 30.4.2020

UV č. 485 (vyhlášené pod č. 219/2020 Sb.)

Prodloužení nouzového stavu do 17. 5. 2020. 

UV č. 491 (vyhlášené pod č. 220/2020 Sb.) s účinností od 11. 5.

Týká se přítomnosti žáků a studentů na vzdělávání. Částečně otevřít budou moci základní, střední a umělecké školy. Kromě maturitních ročníků, závěrečných ročníků konzervatoří a vyšších odborných škol, individuální výuky v jazykových školách a školní docházky ve školách při dětských domovech, výchovných a diagnostických ústavech, budou moci do školy i děti z devátých ročníků základních škol. Jejich účast ve škole bude dobrovolná, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy, a stejně jako ostatní studenti budou muset děti při prvním vstupu do školy přinést čestné prohlášení, že netrpí příznaky nemoci COVID 19. Pro všechny typy výuky včetně vysokoškolské pak platí omezení, že v jedné třídě či skupině nesmí být více než 15 osob.

Tímto UV se zrušuje UV č. 455 z 23. 4. (vyhlášené pod č. 197/2020 Sb., Sbírka zákonů č. 70/2020).

UV č. 492 (vyhlášené pod č. 221/2020 Sb.) s účinností od dne vyhlášení

Výjimka z UV č. 452 z 23. 4. (vyhlášené pod č. 194/2020 Sb.), a to z omezení počtu osob pro účast na bohoslužbě, pro konání bohoslužby v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze dne 5. května 2020 k 75. výročí Pražského povstání tak, že nařizuje, že se této bohoslužby zúčastní nejvýše 60 osob.

UV č. 495 (vyhlášené pod č. 222/2020 Sb.) s účinností od 1. 5.

Týká se vstupu na území ČR, přeshraničních pracovníků atd.

Tímto UV se zrušuje UV č. 443 z 23. 4. (vyhlášené pod č. 193/2020 Sb., Sbírka zákonů č. 70/2020).

 

Sb.81 Usnesení vlády ČR č. 223 a 224 rozesláno dne 1.5.2020

UV č. 490 (vyhlášené pod č. 223/2020 Sb.) s účinností od 11. 5.

Týká se volného pohybu osob. Pobývání na veřejně dostupných místech, konzumace potravin včetně nápojů na veřejnosti, kulturní akce do 100 osob, povoleny schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, podmínky pro sportování, pravidla pro hromadné akce do 100 osob, pravidla pro organizovaný trénink, pravidla pro sňateční obřady a účasti na bohoslužbě.

UV č. 493 (vyhlášené pod č. 224/2020 Sb.) s účinností od 11. 5.

Týká se maloobchodního prodeje. Zákazy s výjimkami, dodržování určitých pravidel. Povolena činnost muzeí a galerií, kin, divadel, cirkusů a podobných provozů, pokud dodrží stanovené limity a omezení. Pravidla nastavena také pro fungování kadeřnictví, pedikúr, masáží a dalších provozoven a také velkých nákupních center. Bude zrušen zákaz zkoušení oděvů. Bude možný, stejně jako v případě obuvi, po předchozí dezinfekci rukou zákazníka a po vrácení v případě reklamace nebo z jiných důvodů bude muset být toto zboží před dalším nabídnutím zákazníkovi uloženo po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží. 

Tímto UV se zrušuje UV č. 453 z 23. 4. (vyhlášené pod č. 195/2020 Sb., Sbírka zákonů č. 70/2020).

 

30.4.2020

Zápis z jednání krizového štábu Litoměřice 30.4.2020

Usnesení vlády ČR č. 485 z 30.4.2020.  Vláda ČR  podle čl. 6  odst. 2  zákona č.  110/1998  Sb., o bezpečnosti ČR , prodlužuje do 17.5. 2020 NOUZOVÝ STAV 

 

29.4.2020

Zápis z jednání krizového štábu Litoměřice 29.4.2020

 

28.4.2020

Sb.75 rozesláno 27.4.2020

211. Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

 

24.4.2020

Příloha usnesení vlády ze dne 23.4.2020 č.444 Opatření obecné povahy

prodlužuje platnost opatření obecné povahy vlády o dočasném  znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR -  do 14.5.2020 23,59hod

 

Sb.70 Usnesení vlády č. 193 až 198 o přijeté krizového opatření ze dne 23.4.2020

UV č. 443 (vyhlášené pod č. 193) s účinností od 27. 4.

Týká se úpravy zákazu vstupu na území ČR s výjimkami, povinnosti hlášení hygieně, povinnosti občanům, kteří vstoupí na území ČR, povinností KHS, přeshraničních pracovníků atd.

Tímto UV zrušeno UV č. 310 z 26. 3. (vyhlášené pod č. 132/2020) a UV č. 387 z 6.4. (vyhlášené pod č. 150/2020).

 

UV č. 452 (vyhlášené pod č. 194) s účinností od 24. 4.

Týká se úpravy volného pohyby osob (nejvýše 10 osob, konzumace potravin na veřejnosti), podmínek omezení sportování, nařízení pro profesionální sportovce, úpravy účasti na sňatečných obřadech, účasti na bohoslužbě,  účasti na spolkové činnosti atd.

 

UV č. 453 (vyhlášené pod č. 195) s účinností od 27. 4.

Týká výjimek maloobchodního prodeje, změny u lázeňských zařízení, turistických informačních center atd. Rozšířena výjimka u přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkami, prodeje v provozovnách stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m, provoz heren a kasin, provozu taxislužby s výjimkami, přítomnosti veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřních sportovišť včetně vnitřních bazénů, s výjimkou posiloven, tělocvičen a fitness center, pro které se nařizuje některá další pravidla, výjimka u zkoušení oblečení v prodejnách oděvů.

Dále úpravy u činností, které nejsou živností podle ŽZ, prodeje potravin v některých provozovnách, některých určitých provozoven a farmářských a ostatních venkovních trhů za splnění některých dalších pravidel (prodej nebaleného pečiva, autoškoly, zoologické zahrady, knihovny).

Tímto UV zrušeno UV č. 208 z 23. 3. (vyhlášené pod č. 80/2020).

 

UV č. 454 (vyhlášené pod č. 196) s účinností od 24. 4. do 27. 4.

Týká se maloobchodního prodeje.

 

UV č. 455 (vyhlášené pod č. 197) s účinností od 27. 4.

Týká se žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, studentů na vysoké škole, žáků v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání.

 

UV č. 456 (vyhlášené pod č. 198) s účinností od 24. 4. do 27. 4.

Týká se  školství.

 

Sb.69 Zákon č. 185 až 192 rozesláno dne 24.4.2020

 

22.4.2020

Zápis z jednání krizového štábu Litoměřice 22.4.2020

 

20.4.2020

Zápis z jednání krizového štábu Litoměřice 20.4.2020

 

MO zakazuje volný pohyb osob - rozšíření výjimek s účinností od 27.4.2020

Č. j.: MZDR 16484/2020-1/MIN/KAN 

Týká se volného pohybu osob s výjimkou, oproti předchozímu MO je zde doplněno:

Zákaz volného pohybu osob se nevztahuje na účast na bohoslužbě za splnění těchto podmínek:

 • bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob,
 • v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
 • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
 • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie (Večeře Páně),
 • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
 • duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie (Večeře Páně) a po něm,
 • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
 • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
 • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele (sboru) mimo hlavní bohoslužebný prostor.

Stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty. Kostely (sbory) mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

Od 27. 4. zrušeno MO MZ č. j. MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN z 15. 4.

 

18.4.2020

MO maloobchodní prodej - rozšíření výjimek s účinností od 20.4.2020

Č. j.: MZDR 16193/2020-2/MIN/KAN 

Týká se maloobchodního prodeje, oproti předchozímu MO je zde změna:

bylo uvedeno, zakazuje se:

 • přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb včetně vnitřních sportovišť.

od 20. 4. bude platit, zakazuje se:

 • přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřních sportovišť.

Od 20. 4. zrušeno MO MZ č. j. MZDR 15190/2020-3/MIN/KAN z 6. 4. a MO MZ č.j. MZDR 16193/2020-1/MIN/KAN z 15. 4.

 

17.4.2020

Sb.65 Zákon č. 177

Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19

 

Sb.66 Usnesení vlády ČR č. 178 a 179 ze dne 17.4.2020

UV 421 (vyhlášené pod č. 178)

Od 20. 4. zrušeno UV č. 201 (vyhlášené pod č. 74), Sbírka zákonů č. 31/2020, kterým Vláda zakázala žákům, studentům a některým dalším osobám účast na vyjmenovaných druzích vzdělání.

pozn.:  Od 20. 4. platí MO MZ č.j. MZDR 16184/2020-1/MIN/KAN z 15. 4., obdobné se zrušeným UV, ale s výjimkami

UV 422 (vyhlášené pod č. 179)

V UV č. 219 (UV č. 89 z 15. 3., Sb. zákonů č. 35 z 15.3.) vláda nařídila hejtmanům krajů určit školská zařízení, které vykonávají péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejich zákonní zástupci vykonávají určité činnosti, tímto UV rozšířeno o děti, jejich zákonní zástupci jsou zaměstnanci Finanční správy ČR nebo Finančního analytického úřadu.

 

 

16.4.2020 

Harmonogram uvolňování podnikatelských a dalších činností

 

Zápis z jednání krizového štábu Litoměřice 16.4.2020

 

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví vydaná dne 15.4.2020

MO zakazuje volný pohyb osob - rozšíření výjimek

Č. j.: MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN  s účinností od 20. 4.

Týká se volného pohybu osob s výjimkou, oproti předchozímu MO jsou zde změny:

nově výjimka pro:

 • cesty na výuku a zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole, pro které je udělena výjimka MO MZ

dále ustanovení:

Zákaz volného pohybu osob se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:

tč. platí:

 • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, včetně cesty za účelem tohoto sportování 

od 20. 4. bude platit:

 • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce, včetně cesty za účelem tohoto sportování

Oproti předchozímu MO doplněno:

Zákaz volného pohybu osob se nevztahuje na účast na tréninku sportovců, pro které je sport výdělečnou činností. Pro trénink se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:

 • trénink probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti
 • na sportovišti se nachází jen skupina společně trénujících sportovců, která nepřesahuje ve stejném čase 8 osob, a nezbytně nutné osoby z realizačního týmu
 • mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost nejméně 2 metry
 • sportovci v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének
 • nebudou prováděna kontaktní, soubojová cvičení
 • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou
 • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce
 • po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek

Zákaz volného pohybu osob se nevztahuje:

 • na účast na sňatečném obřadu, a to pro snoubence, jejich dva svědky, osobu jednající za orgán veřejné moci, anebo osobu, jednající za orgán oprávněné církve, matrikáře a nejvýše čtyři další osoby, včetně cesty na sňatečný obřad; snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. Účastníci sňatečného obřadu dodržují odstupy nejméně 2 metry od jiných osob s výjimkou členů domácnosti a snoubenců. Po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek. Obdobně se použije v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství.

Od 20. 4. zrušeno MO MZ č. j. MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN z 10. 4.

 

MO maloobchodní prodej - rozšíření výjimek

Č. j.: MZDR 16193/2020-1/MIN/KAN s účinností od 20. 4.

Týká se maloobchodního prodeje, oproti předchozímu MO jsou zde změny:

nově výjimka pro:

 • prodeje nových a ojetých silničních vozidel
 • řemeslných oborů s výjimkou provozoven, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka (např. holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra)

u prodeje ubytovacích služeb nově výjimka pro:

 • osoby ohrožené domácím násilím

Zákaz maloobchodního prodeje se nevztahuje na farmářské a ostatní venkovní trhy a tržiště, pro které se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:

 • neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,
 • zajistit odstupy mezi stánky, stolky neb jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
 • aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2 m,
 • umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
 • zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
 • prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě.

Od 20. 4. zrušeno MO MZ č. j. MZDR 15190/2020-3/MIN/KAN z 6. 4.

 

MO uzavření škol - výjimky

Č. j.: MZDR 16184/2020-1/MIN/KAN s účinností od 20. 4.

Týká se omezení žáků a studentů základních, středních a vysokých škol, základních uměleckých škol, jazykových škol, škol pro vyšší odborné vzdělání a jednoletých kurzů cizích jazyků

 

MO zákaz návštěv pacientů s výjimkami

Č. j.: MZDR 16214/2020-1/MIN/KAN s účinností od 16. 4.

Týká se poskytovatelů zdravotních služeb (zákaz návštěv s výjimkami, mj. úprava u porodů) a sociálních služeb (zákaz návštěv s výjimkami),

zrušeno MO MZ č. j. MZDR 13620/2020-1/MIN/KAN z 27. 3.

 

MO registrujícím poskytovatelům zdravotních služeb ukončování karantény dle kritérií

Č. j.: MZDR 16211/2020-1/MIN/KAN s účinností od 22. 4.

Týká se poskytovatelů zdravotních služeb a KHS (karanténa), zrušeno MO MZ č. j. MZDR 15757/2020-6/MIN/KAN z 9. 4.

 

 

15.4.2020

Zápis z jednání krizového štábu Litoměřice 15.4.2020

 

Sb.62 ze dne 14.4.2020

Nařízení vlády

NV 172/2020

Týká se povolání vojáků v činné službě k záchranným pracím spočívajících ve vykonávání pomocných prací v zařízeních provozovaných poskytovateli sociálních služeb s prokázaným výskytem koronaviru.

Usnesení vlády

UV 173/2020 (č. 415)

Týká se zrušení některých právnických osob, kterým bylo nařízeno zásobování MV některými výrobky.

UV 174/2020 (č. 416)

V UV č. 219 (UV č. 89 z 15. 3., Sb. zákonů č. 35 z 15.3.) vláda nařídila hejtmanům krajů určit školská zařízení, které vykonávají péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejich zákonní zástupci vykonávají určité činnosti, tímto UV rozšířeno o děti, jejich zákonní zástupci jsou zaměstnanci ÚP, ČSSZ a OSSZ. V Litoměřicích určena Masarykova základní škola.

 

Ukončení části mimořádného opatření - veřejná správa Czech POINT

Č. j.: MZDR 15969/2020-1/MIN/KAN

Týká se ukončení platnost bodu I./3. MO z 9. 4., č.j.: MZDR 15757/2020-4/MIN/KAN, a to ve vztahu ke kontaktním místům veřejné správy (Czech POINT – PO, ST max 3 hodiny). Ukončení platnosti bodu I./3. MO navazuje na ukončení MO, č. j. MZDR 15190/2020-2/MIN/KAN, ze dne 6. 4., kterým se ve vztahu k úředním hodinám kontaktních míst veřejné správy učinila výjimka z tehdy platného MO MZ, č. j. MZDR 12745/2020-5/MIN/KAN, ze dne 30. března 2020.

pozn.:

MO MZ č. j.: MZDR 12745/2020-5/MIN/KAN z 30. 3. omezilo rozsahu úředních hodin orgánů veřejné moci a správním orgánům na pondělí a středu v maximálním rozsahu tří hodin v daném dni

MO MZ č. j.: MZDR 15190/2020-2/MIN/KAN z 6. 4. ukončilo omezení rozsahu úředních hodin u Czech POINT

MO MZ č. j. MZDR 15757/2020-4/MIN/KAN z 9. 4. s účinností od 11. 4. do 19. 4. nařídilo v bodě I./3 všem orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zachovávaly omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, vyhlášeného UV ze dne 12. 3. č. 194, pod č. 69/2020 Sb., spočívající v omezení rozsahu úředních hodin orgánů na pondělí a středu v maximálním rozsahu tří hodin v daném dni (výjimka Czech POINT zde uvedena nebyla)

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví 14.4.2020

Č. j.: MZDR 15932/2020-1/MIN/KAN

Týká se poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem. Stanovuje organizaci karantény zdravotnických pracovníků a pracovníků sociálních služeb, kteří byli v kontaktu s potvrzeným případem COVID-19.

 

14.4.2020

Sb.59 zákon č.159 až č.161 ze dne 14.4.2020

159. Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru 

160. Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory  a příspěvku na péči  v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii  v roce 2020 

161. Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti  v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona  č. 435/2004 Sb. , o zaměstnanosti ,

         ve znění pozdějších  předpisů 

 

12.4.2020 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 11.4.2020

MO omezení pohybu osob s výjimkami

MO MZ Č. j.: MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN – týká se volného pohybu osob, platnost od 11. 4. 0:00 hod. po dobu trvání NS, oproti předcházejícímu MO je zde doplněno:

Vláda nařizuje:

d) konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů.

Ve zdůvodnění uvedeno:

Nařizuje se konzumace na veřejnosti v místech prodeje potravin jen v nezbytných případech a alespoň 10 metrů od místa prodeje. Vzhledem k tomu, že při konzumaci potravin si musí člověk sundat roušku nebo jiný ochranný prostředek dýchacích cest, je nezbytné stanovit další podmínky, aby se zabránilo stavům, které zvyšují nebezpečí komunitního přenosu onemocnění COVID-19.

 

10.4.2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 11.4.2020 

MO s účinností od 11.4.2020 do 19.4.2020

Č. j.: MZDR 15757/2020-4/MIN/KAN

Týká se omezení orgánů veřejné moci a správních orgánů. Toto opatření je shodné s opatřením č.j. 12745/2020-5/MIN/KAN z 30. 3., které platí do 11. 4., 06.00. Opatření z dnešního dne v podstatě pouze prodlužuje platnost současně platného opatření do 19. 4., 24.00hod

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 20.4.2020

MO s účinností od 20.4.2020

Č. j.: MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN

Týká se omezení orgánů veřejné moci a správních orgánů od 20. 4. 

Od 20. 4. budou nově platit pro orgány veřejné moci a správní orgány následující omezení:

1. omezení osobního kontaktu státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“) s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:

a) upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům v úředních hodinách platících před vyhlášením nouzového stavu,

b) při osobním kontaktu:

 • přijetím opatření zabraňujících přímému kontaktu bez bariéry do 2 metrů, je-li to možné,
 • vytvořením podmínek pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry, je-li to možné, zabránit shlukování osob na chodbách nebo v čekací zóně (jsou-li např. sedačky těsně vedle sebe, je nutné umožnit využití jen každé druhé z nich např. nápisem „Nesedat“, sedací místa nesmí směřovat proti sobě ve vzdálenosti do 2 metrů),
 • rozmístěním stojanů pro dezinfekci rukou do klientských prostor,
 • použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének,
 • prováděním zvýšených hygienických opatření v místě provozu (dezinfekce ploch, pravidelná dezinfekce klik, tlačítek výtahů, zábradlí a dalších míst, kterých se běžně dotýkají ruce včetně sdílených psacích potřeb),

c) příjmem dokumentů od klientů/veřejnosti přednostně prostřednictvím elektronické komunikace, je-li to možné, a vhodným informováním klientů/veřejnosti o této skutečnosti,

d) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, jednání probíhají přednostně vzdáleným způsobem, pokud probíhají osobně, pak za zvýšených hygienických opatření,

e) výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu, včetně dodržení minimální doporučované vzdálenosti při konzumaci jídel a nápojů bez nasazené ochrany dýchacích cest,

2. zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu (např. střídání oddělených skupin zaměstnanců orgánu, práce na dálku).

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví od 9.4.2020 

MO nošení OOP

Č. j.: MZDR 15757/2020-2/MIN/KAN

Týká se zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami.

Ve zrušeném MO MZ č.j. 13894/2020-1/MIN/KAN z 30. 3. byly uvedeny výjimky pro:

 • děti do dvou let věku a
 • řidiče motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle.

V současně platném MO MZ jsou uvedeny výjimky pro:

 • děti do dvou let věku,
 • osoby v uzavřeném vozidle, jsou-li všichni členy společné domácnosti,
 • řidiče ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob a

             osoby se závažnými poruchami autistického spektra.

 

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví od 10.4.2020 

MO Nařízení poskytovatelům sociálních služeb

Č. j.: MZDR 15757/2020-5/MIN/KAN 

Týká se všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě, kterým se nařizuje ode dne 10. 4. zajistit pravidelné vyšetřování všech svých zaměstnanců na přítomnost specifických protilátek proti nemoci COVID-19. Poskytovatel sociálních služeb zajistí vyšetření svých zaměstnanců každých 14 dnů prostřednictvím rapid testu. Dále je povinnost o tomto vést evidenci a oznamovat pozitivní testování místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, který nařídí zaměstnanci karanténu.

Kraj má povinnost poskytnout poskytovatelům soc. služeb dostatečný počet rapid testů.

 

MO Nařízení všem registrujícím poskytovatelům zdravotních služeb ukončování karantény dle kritérií

Č. j.: MZDR 15757/2020-6/MIN/KAN (od 16.4.)

Týká se zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost, opatření v oblasti ukončování karantény, dále jsou zde některé úkoly pro KHS.

 

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k provádění plošné dezinfekce prostor a ploch na veřejném prostranství

 

Zápis krizového štábu Litoměřice 2. jednání ze dne 9.4.2020

 

Sb. 57 Nařízení vlády č. 154 a č. 155 ze dne 9.4.2020

NV 154/2020

Týká se určení prvků kritické infrastruktury, zdravotnických zařízení, jehož celkový počet akutních lůžek je nejméně 2500 a některých držitelů povolení k výrobě léčivých přípravků, obcí se netýká

NV 155/2020

Týká se AČR a Celní správy při plnění úkolů pro PČR, obcí se netýká

 

Sb.58 Usnesení vlády č. 156 - 158 ze dne 9.4.2020

UV 156/2020

Prodloužení nouzového stavu do 30. 4. 2020

UV 157/2020

Zrušení UV z 23. 3. 2020 č. 278, obcí se netýká, týká se zdravotnictví (zrušen zákaz čerpání dovolené)

UV 158/2020

Týká se pracovní povinnosti žáků a studentů k zajištění poskytování zdravotních služeb, Nemocnice Litoměřice a obcí se netýká

 

 

9.4.2020

Zápis z jednání krizového štábu Litoměřice 9.4.2020

 

DATOVKA POMÁHÁ

Zřiďte si datovou schránku a pomozte sobě i svému úřadu

Občané, podnikatelé a neziskové organizace mohou zřizovat datové schránky na počkání a bezplatně i v době nouzového stavu. Stačí k tomu využít jednu návštěvu CzechPOINTu. Vše je bezplatné.

Pracoviště Czech POINT Třebušín 33, 412 01 Litoměřice

 bude otevřeno od 14. 4. 2020 v těchto hodinách:

pondělí

8:00 - 16:00

 

úterý

8:00 - 12:00

 

středa

8:00 - 16:00

 

čtvrtek

8:00 - 12:00

 

pátek

8:00 - 11:00

 

Tisková zpráva - DATOVKA POMÁHÁ

Czech Point Litoměřice

pracoviště Třebušín: Datovka pomáhá

 

8.4.2020

Svobodná základní škola, o.p.s. v Třebušíně ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

https://svobodnazs.cz/online-zapis-do-1-tridy/ 

 

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ. Podmínky zápisu do 1.třídy ZŠ Ploskovice

 

7.4.2020

Zápis z jednání krizového štábu Litoměřice 7.4.2020

Sb.56 Usnesení vlády č.150-153 o přijetí krizového opatření ze dne 6.4.2020

 

7.4.2020  Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví od 7.4.

MO omezení pohybu osob s výjimkami

Č. j.: MZDR 15190/2020-4/MIN/KAN

Od 7. 4. se zakazuje volný pohyb osob na území ČR s výjimkami, oproti předcházejícímu MO doplněna výjimka odkládání odpadu.

Dále doplněno – zákaz volného pohybu osob se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:

 • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
 • společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
 • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky,

včetně cesty za účelem tohoto sportování.

V odůvodnění se dále uvádí:

Za splnění uvedených podmínek se tak lze věnovat celé řadě sportů, zejména:

 • běhu,
 • chůzi,
 • cyklistice,
 • gymnastice,
 • venkovnímu bruslení, na ledě i na kolečkových bruslích, a skateboardingu,
 • jízdě na koni,
 • golfu s nejvýše dvěma osobami ve skupině hráčů,
 • tenisu, stolnímu tenisu, badmintonu, volejbalu, včetně plážového, a nohejbalu, vždy s nejvýše dvěma hráči na každé straně hřiště,
 • lyžování a snowboardingu,
 • vodním sportům, jako je jachting, kanoistika, veslování a windsurfing, při nejvýše dvou osobách v lodi,
 • sportovní střelbě,
 • bojovým, silovým a úpolovým sportům,
 • sportovnímu letectví,

a to na venkovních sportovištích.

 

MO maloobchodní prodej - rozšíření výjimek

Č. j.: MZDR 15190/2020-3/MIN/KAN

Od dne vydání (6. 4.) se zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s výjimkou, oproti předcházejícímu MO doplněna výjimka:

 • hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství,
 • prodej a servis jízdních kol,
 • sběr a výkup surovin a kompostárny.

Oproti předcházejícímu MO doplněno:

Nařizuje se, aby v provozovnách, jimž je povolen provoz, byla dodržována následující pravidla:

 • aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m,
 • zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 m),
 • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 • zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
 • zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně.

Dále bylo upraveno:

Platilo, zakazuje se:

 • přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště.

Současně platí:

Zakazuje se:

 • přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb včetně vnitřních sportovišť.

 

MO nařízení k vyčlenění lůžek v krajích a hl.m. Praze

Č. j.: MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN

Jedná se o upravené MO, které již platilo.

Hejtmanům krajů se s účinností ode dne 7. dubna 2020 nařizuje vyčlenit ve zdravotnických zařízeních, s výjimkou pracovišť akutní lůžkové péče, nebo v zařízeních pobytových sociálních služeb s odpovídajícím personálním zabezpečením na území každého kraje prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou poskytovány sociální služby, u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19, alespoň v rozsahu 60 lůžek na 100 000 obyvatel kraje, a to operativně podle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou situací, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny.

 

Zrušení mimořádného opatření ze dne 6.3.2020 k prodeji OOP třídy FFP3

Č. j.: MZDR 15190/2020-1/MIN/KAN

Zrušení MO MZ – týkalo se prodeje všech OOP třídy FFP3 vyrobené a uváděné na trh v souladu s technickou normou jiným osobám, než jsou:

 • Česká republika a její organizační složky a
 • osoby distribující uvedené osobní ochranné prostředky, se sídlem nebo usazené na území České republiky, které mohou uvedené osobní ochranné prostředky dále prodávat či převádět pouze výše uvedeným osobám v souladu s tímto mimořádným opatřením.

 

Ukončení mimořádného opatření ze dne 30.3. 2020 ke kontaktním místům veřejné správy Czech POINT

Č. j.: MZDR 15190/2020-2/MIN/KAN

Ukončení omezení práce agendy ve vztahu ke kontaktním místům veřejné správy (Czech POINT) podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

6.4.2020

Zápis z jednání krizového štábu Litoměřice 6.4.2020

 

4.4.2020

Dotazník prožívání nouzového stavu

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_THMujgRXjbB9Gjz7d3mLUV7XrOnUTET5_1fYAcvTGNbgMQ/viewform?usp=sf_link

Online dotazník Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně. Dotazník je anonymní a výsledky budou sloužit k zachycení a zmapování současného stavu pocitů a názorů našich občanů a k výzkumným účelům vysoké školy. Informace o výsledcích Vám poskytneme na webových stránkách města Litoměřice a též na stránkách naší obce.

Vyplněný dotazník posílejte do 10. dubna 2020.

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o., Akademická 409, 411 55  Terezín

 

3.4.2020

Zápis z jednání krizového štábu Litoměřice 3.4.2020

pro pohodu na víkend: PÍSMENKOVÁ VÝZVA 3. - 5.4.2020 

Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem?

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR přerušuje skupina ČEZ dočasně provoz v zákaznických centrech a na kontaktních místech

 

2.4.2020 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví od 2.4. do 11.4.2020 

MO zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkami

MO MZ Č. j.: MZDR 13361/2020-3/MIN/KAN – týká se maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, oproti předchozímu MO jsou následující změny:

 • udělena výjimka pro prodej domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo desinfekci,
 • dále se zákaz nevztahuje na prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny,
 • podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem musí poskytovat bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice – rozšířeno o „nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček)“ – což bylo v MO vydaném 30. 3. pravděpodobně opomenuto,
 • dále rozšířena výjimka u zákazu prodeje ubytovacích služeb o osoby, kterým z důvodu předchozího pobytu v zahraničí nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu.

 

MO vyčlenění lůžek

MO MZ Č. j.: MZDR 14481/2020-1/MIN/KAN

Hejtmanům krajů se s účinností ode dne 2. 4. nařizuje vyčlenit ve zdravotnických zařízeních na území každého kraje prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou poskytovány sociální služby, u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19,  v rozsahu 60 lůžek na 100 000 obyvatel kraje, a to operativně podle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou situací, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny.

 

Sb.53 Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 1.4.2020

 

1.4.2020

Zápis z jednání krizového štábu Litoměřice 1.4.2020

Ministerstvo životního prostření: JAK NAKLÁDAT S ODPADEM V DOBĚ KORONAVIROVÉ PANDEMIE

Sb.52 Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 31.3.2020

 

31.3.2020 

DŮLEŽITÉ INFORMACE pro naše živnostníky:

Odkaz na komunikaci „Ošetřovné“ pro OSVČ je možné žádat od 1. dubna 2020, přes odbor Obecní živnostenský úřad Městského úřadu v Litoměřicích.

Žádost si lze vyžádat prostřednictvím e-mailu nebo naleznete na odkazu https://www.litomerice.cz/podnikatel a především na stránkách MPO https://www.mpo.cz/ (tam bude nahrána co nejdříve)

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/o-_osetrovne_-pro-osvc-bude-mozne-zadat-od-1--dubna--a-to-pres-zivnostenske-urady--253699/

Informace – Tisková zpráva městského úřadu

https://www.litomerice.cz/aktuality/10144-osvc-mohou-o-osetrovne-zadat-mailem-na-zivnostenskem-urade

Informace – Video městského úřadu

https://www.youtube.com/watch?v=n02Rj6nz-Gc

Koronavirus a náhrada škody podnikatelům v otázkách a odpovědích

https://www.litomerice.cz/dokumenty-meu/10115-koronavirus-a-nahrada-skody-podnikatelum-v-otazkach-a-odpovedich

 

 

31.3.2020 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví od 1.4. do 11.4.2020 

MO nošení OPP - zakrývající nos a ústa rouškou, ústenkou ...

Č. j.: MZDR 13894/2020-1/MIN/KAN

Od 31. 3. se všem osobám zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou dětí do dvou let věku a řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle.

 

MO zakazuje volný pohyb osob na území celé ČR s výjimkami

Č. j.: MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN

Od 1. 4. do 11. 4. se zakazuje volný pohyb osob na území celé ČR s výjimkami.

Od 1. 4. do 11. 4. se nařizuje:

 • osobám pobývajícím na území ČR omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s některými výjimkami,
 • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
 • pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkami,
 • zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 m, pokud to je možné.  

 

MO zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s výjimkami

Č. j.: MZDR 13361/2020-2/MIN/KAN

Od 1. 4. do 11. 4. se zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkami. Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.

Od 1. 4. do 11. 4. se zakazuje

 • přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou; tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb, který může probíhat bez časového omezení.
 • prodej v provozovnách stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2.
 • provoz heren a kasin,
 • provoz autoškol,
 • provoz taxislužby s výjimkou,
 • provoz samoobslužných prádelen a čistíren,
 • přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů,
 • přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště.
 • prodej ubytovacích služeb, s výjimkou. Tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a cizincům do doby opuštění území ČR a cizincům s pracovním povolením na území ČR.

Od 1. 4. do 11. 4. se nařizuje

prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek:

 • je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
 • prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny,
 • aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice.

 

MO na pracovištích zachovávat omezený provoz vyplývající z nouzového stavu

Č. j.: MZDR 12745/2020-5/MIN/KAN

Od 1. 4. do 11. 4. se všem orgánům veřejné moci a správním orgánům nařizuje, aby v rámci všech svých pracovišť zachovávaly omezený provoz vyplývající z nouzového stavu.

 

Sb.51 Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30.3.2020

 

30.3.2020

Zápis z jednání krizového štábu Litoměřice 30.3.2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví: Nařízení poskytovatelům sociálních služeb s účinností 30.3.2020

Česká pošta: aktuální informace k 30.3.2020

Často kladené otázky

Přehled dodávání doporučených zásilek

 

27.3.2020

Informace o svozu odpadů v době Covid-19

Zápis z jednání krizového štábu Litoměřice 27.3.2020

Sb. 48 rozesláno dne 27.3.2020 Sbírka zákonů č.133 až č.137

133. Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

134. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

135. Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

136. Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti

          s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

137.  Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

 

26.03.2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví: Výjimky z uzavření obchodů s účinností od 27.3.2020

Sb.47 Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 26.3.2020

Městský úřad Litoměřice: prodloužení mimořádných opatřeních

Jak žít spolu a s virem Covid-19

Zápis z jednání krizového štábu Litoměřice 26.3.2020

 

25.03.2020

Doporučení MZ ČR k používání některých ochranných prostředků

 

24.03.2020 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

MO vyčlenění prodejní doby pro seniory.pdf (652.81 kB)

MO volný pohyb osob.pdf (825.3 kB)

MO předepisování léčivého přípravku Plaquenil.pdf (1.1 MB)

MO prodloužení omezení činnosti OVM a SO.pdf (864.69 kB)

MO opatření omezení maloobchodního prodeje.pdf (1.18 MB)

MO následná lůžková léčebně rehabilitační péče.pdf (463.33 kB)

 

24.03.2020

Sb.45 Usnesení vlády o přijetí krizového opatření s účinností od 24.3.2020 00:00hod po dobu trvání nouzového stavu

Podání doporučených zásilek na poštách_23.3.2020.docx (15.42 kB)

 

23.03.2020

Zápis z jednání krizového štábu Litoměřice 23.3.2020

 

20.03.2020

Zápis z jednání krizového štábu Litoměřice 19.3.2020

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování totožnosti v době nouzového stavu

Sb.42 Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 19.3.2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 20.3.2020

 

18.03.2020

Sb.41 Usnesení vlády o přijetí krizového opatření s účinností od 19.3.2020 00:00hod nosit roušky(ústenky) na veřejnosti

Zápis z jednání krizového štábu Litoměřice 17.3.2020

 

18.03.2020 Informace DÚK:  ZMĚNY v dopravě  Ústeckého kraje -  Koronavirus

Informace cestujícím ZMĚNY V DÚK Koronavirus k 18.3.2020

Omezení autobusové dopravy od 20.3.2020

OMEZENÍ přehled linek

VLAKY omezení noční dopravy od 21.3.2020

 

17.03.2020

Zápis z jednání krizového štábu Litoměřice 17.3.2020

Sb. 37 Usnesení vlády DOPLNĚNÍ o přijetí krizového opatření ze dne 16.3.2020

 

16.03.2020

Zápis z jednání krizového štábu Litoměřice 16.3.2020

Sb.35 Usnesení vlády o přijetí krizového opatření s účinností od 16.3.2020

Sb.34 Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR - epidemie viru SARS-CoV-2

Omezení provozní doby OÚ Třebušín.pdf (217.05 kB)

 

14.03.2020

Sb.33 Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 14.3.2020

Zápis z jednání krizového štábu Litoměřice 14.3.2020

Koronavirus - opatření obce Třebušín - praktické informace.docx (14.25 kB)

Koronavirus - opatření obce Třebušín 14_03_2020.docx (18.73 kB)

 

10.03.2020 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví 

MO Zákaz divadel,kin,sportovních akcí a jiná shromáždění s účinností 10.3. 18:00hod do odvolání

MO Uzavření škol s účinností ode dne 11.3.2020

MO Zákaz akcí nad 100 osob

MO Nařízení hraniční kontroly

 

7.3.2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví 

MO 6.3.2020 Nařízení karantény po příjezdu z Itálie

MO 5.3.2020 zákaz vyvážet prostředky

MO 4.3.2020 Oznámení akcí nad 5000 osob KHS